Terveysliikunnan tutkimus ja edistäminen Suomessa

Liikunnan tutkimus ja edistäminen

Suomessa liikuntatutkimusta tekevät UKK-instituutin lisäksi useat yliopistot, liikuntalääketieteen keskukset ja muut tutkimuskeskukset. Suomalaisten eri ikäryhmien fyysistä aktiivisuutta seurataan monissa kansallisissa, säännöllisesti toistettavissa väestötutkimuksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on ohjata ja kehittää liikuntapolitiikkaa ja liikuntatieteellistä tutkimusta. Ministeriön asiantuntijaelimenä liikuntakysymyksissä toimii valtion liikuntaneuvosto ja sen jaostot .

Terveysliikuntaa edistetään valtionhallinnossa ja eri ministeriöt yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali-ja terveysministeriön kanssa tukevat kuntia sekä liikunta- ja kansanterveysjärjestöjä työn toteuttamisessa. Työtä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä.

Liikuntatutkimuksen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa toimivan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) pelivoitoilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja projekteja. Valtioneuvosto päättää RAY:n avustuksista vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden ministeriöiden, lukuisten säätiöiden ja rahastojen lisäksi liikuntatutkimusta rahoittavat mm. Suomen Akatemia, Kansaneläkelaitos, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra, Työsuojelurahasto, Tekes ja Euroopan unioni.

 

Organisaatioita - Liikuntatutkimus

Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

KIHU: Kansallinen urheilututkimustietokana

Liikuntatieteellinen seura

LIKES - Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ ODL Liikuntaklinikka


Paavo Nurmi -keskus: Tutkimukset

Suomen Olympiakomitea

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK), Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH), Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK), Kansallinen FINRISKI-tutkimus, Terveys 2000 ja 2011 -tutkimukset, Kouluterveyskysely

Työterveyslaitos
Työ ja terveys -haastattelututkimus

Helsingin urheilulääkäriasema: Urheilulääketieteen Säätiö

 

 

 

 

  

 
Edellinen muokkaus: 10.04.2018