Ikäihmisten liikuntatutkimus

Effects of physical activity on balance, muscle strength, gait and bone health in elderly women: Randomized controlled and follow-up study

Tutkimuksessa selvitetään fyysisen aktiivisuuden vaikutusta tasapainoon, lihasvoimaan, elämänlaatuun ja luustoon iäkkäillä naisilla. Hanke on sisältänyt liikuntaharjoitteluosuuden ja tutkimukseen osallistuvien seurannan yhden ja viiden vuoden jälkeen.


Tausta

Osteoporoottisia murtumia sattuu yhä enemmän ja ilman tehokkaita ehkäisytoimenpiteitä kasvava trendi uhkaa muodostua kansanterveysongelmaksi yhteiskunnassamme. Liikunnan on kiistattomasti osoitettu vaikuttavan luustoon ja tasapainoon. Tarvitaan monipuolisia tutkimuksia, jotta voitaisiin kehittää optimaalisia liikuntaohjelmia osteoporoosin ja osteoporoottisten murtumien ehkäisyyn. Liikunta on yleisesti hyväksytty, halpa ja turvallinen keino osteoporoosin ja murtumien ehkäisyssä.

 

Tavoitteet

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia voima- ja ketteryysharjoittelun vaikutusta yli 70-vuotiaiden naisten lihasten suorituskykyyn, tasapainoon, kävelyyn, luuston massaan ja geometriaan. Vuoden kestäneen liikuntaintervention jälkeen vuoden 2004 aikana tutkittiin intervention positiivisten vaikutusten pysyvyyttä luustossa ja tasapainossa. Suunniteltu tutkimus oli ainutlaatuinen, sillä liikunnan pitkäaikaisvaikutusta selvittävää laajaa tutkimusta iäkkäillä naisilla ei oltu aikaisemmin tehty.

 

Aineisto

Tutkimusasetelma oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Yhteensä 160 70—78-vuotiasta naista satunnaistettiin
1) voima-, 2) ketteryys-, 3) voima-ketteryysharjoittelu- tai 4) kontrolliryhmään. Liikuntaryhmät osallistuivat ohjattuun harjoitteluun kolmasti viikossa. Interventioiden pituus oli 12 kuukautta. Kontrolliryhmä vieraili kerran kuukaudessa instituutissa, jossa heille järjestettiin ohjelmaa.

Tasapaino, kävely, ketteryys ja lihasten suorituskyky mitattiin alussa ja 12 kuukauden jälkeen, samalla mitattiin luuston massa luustodensitometrillä ja luiden geometriaa luustotomografialla. Kyselylomakkeella selvitettiin terveyttä ja elämänlaatua sekä kirjattiin mahdolliset kaatumiset tutkimusaikana. Suorituskyky- ja luumuuttujia verrattiin liikuntaryhmien ja kontrolliryhmän välillä.


Vuoden 2008 syksyllä aloitettiin tutkimuksen 5-vuotisseuranta (KAAMU5). Seurantatutkimuksessa tarkastellaan liikuntaintervention pitkäaikaisvaikutuksia iäkkäiden naisten toimintakykyyn, elämänlaatuun, kaatumisiin ja niiden seurauksena tulleisiin kaatumisvammoihin.

KAAMU5-tutkimus toteutetaan kahdessa osassa: ensimmäinen osa on kysely- ja haastattelututkimus ja toinen rekisteritutkimus. Seuranta-aineiston keräys aloitettiin lokakuussa 2008 kysely- ja haastatteluosuudella. Rekisteritietojen keräys on vuorossa vuoden 2009 aikana. Aineiston analysointi ja raportointi tehdään vuosien 2009—2010 aikana. Vastuullisena tutkijana on Saija Karinkanta.

 

Tuotokset

Tutkimuksen ensisijainen tavoite on tuottaa tieteellisiä artikkeleita tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi koko tutkimusprojektista tulee valmistumaan yksi väitöskirja (TtM, ft, Saija Karinkanta) sekä kolme pro gradu -työtä Jyväskylän yliopistoon terveystieteiden laitokselle ja yksi syventävien opintojen työ Tampereen yliopistoon lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Hyödyntämällä tuloksia on tarkoitus edelleen kehittää iäkkäille naisille soveltuvaa vaikuttavaa ja turvallista liikuntaohjelmaa. Viisivuotisseurantatutkimus täydentää olennaisesti liikuntatutkimuksesta saatua tärkeää tietoa liikunnan mahdollisuuksista ikääntyneiden toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä.

 

Tutkimuksen aineistosta valmistunut tohtorin väitöstyö To Keep Fit and Function. Effects of three exercise programs on multiple risk factors for falls and related fractures in home-dwelling older women (Kolmen eri liikuntaohjelman vaikutukset kaatumisten ja murtumien vaaratekijöihin kotona asuvilla iäkkäillä naisilla) tarkastettiin Tampereen yliopistossa 8.10.2011.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Saija Karinkanta
Saija Karinkanta
projektipäällikkö/erikoistutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti
Puh. 03 2829 223
2. Puh. 050 4345 869
Asiantuntemus
  • iäkkäiden liikunta
  • iäkkäiden suoritus- ja toimintakyky
  • kaatumisten ja murtumien ehkäisy
  • liikunta ja luusto
Tutkijaryhmä Saija Karinkanta, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Harri Sievänen, Kirsti Uusi-Rasi, Ari Heinonen (JY), Ritva Nupponen
Yhteistyö Jyväskylän yliopiston (JY) terveystieteiden laitos
Rahoittajat Suomen Kulttuurirahasto, Juho Vainion Säätiö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, opetus- ja kulttuuriministeriö, Miina Sillanpään säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta: liikuntainterventio 22.1.2002 (ETL-koodi R02010) ja 5-vuotisseuranta 9.9.2008 (ETL-koodi R08125)
Hanke alkanut 2002
Julkaisuja
Liikuntaharjoittelun vaikutus iäkkäiden kaatumisvammoihin (2016)
Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women´s injurious falls and fractrues: 5-year follow-up study (2015)
Can´t we just ask? (2015)
Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää iäkkäiden naisten vammoja (2015)
Liikunta iäkkään arjessa (2014)
Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women's injurious falls and fractures (2014)
Vakaasti ja vammoitta - monipuolinen liikuntaharjoittelu ehkäisee iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja (2014)
Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja (2013)
Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women's injurious falls and fractures (2013)
Huolestuttaako kaatuminen? FES-I-kysely suomeksi (2012)
Iäkkäät hyötyvät monipuolisesta liikuntaharjoittelusta (2012)
Effects of exercise on health-related quality of life and fear of falling in home-dwelling older women (2012)
Iäkkäiden toimintakyky säilyy liikuntaharjoittelulla (2012)
To keep fit and function (2011)
Itsenäisesti elävien iäkkäiden naisten elämänlaatu kolmella mittauskerralla (2011)
Osa iäkkäistä yli- tai aliarvioi kaatumisriskinsä (2010)
Quality of life before and after an exercise intervention targeted to prevent falls and fractures in home-dwelling elderly women (2009)
Millaista liikuntaa iäkkäille? (2009)
Millaista liikuntaharjoittelua iäkkäille kaatumisten ehkäisyyn? (2009)
Maintenance of exercise-induced benefits in physical functioning and bone among elderly women (2009)
RAND-36 elämänlaatukysely itsenäisesti elävillä iäkkäillä naisilla. (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014