Kasit liikkeelle! Koulumatkaliikunnan edistämistutkimus

FeetEnergy Approach to Increase Physical Activity and Reduce Screen Time in Adolescents

Kolmiosaisessa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojen kulkutapoja ja vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavien koulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta


Tausta

Nuorten omaehtoinen liikkuminen on vuosien mittaan vähentynyt. Erityisesti vähenee iän myötä päivittäisliikkuminen, johon myös koulumatkat kuuluvat. Koulumatkojen omatoiminen kulkeminen tarjoaa monia terveyshyötyjä: koulumatkaliikunta on yhteydessä lasten ja nuorten liikkumisen kokonaismäärään ja sitä myötä hengitys- ja verenkiertoelimistön ja lihaksiston terveyteen. Koulumatkojen kävely ja pyöräily ehkäisee myös ylipainoa. Lisäksi lapsena ja nuorena omaksutut arkiset liikkumistottumukset siirtyvät usein aikuisuuteen.

Tutkimukseen kuuluvat tamperelaisten kahdeksasluokkalaisten koulumatka- ja liikuntakysely, nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan kiihtyvyysanturin ja liikuntakyselyn luotettavuuden selvittäminen sekä kahdeksasluokkalaisille suunnatun koulumatkaliikunnan edistämisintervention arviointi. Kasit liikkeelle! -tutkimus on osa Kids Out! - Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus erilaisissa kaupunkiympäristöissä -hanketta, jossa ovat mukana Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto/TKK ja UKK-instituutti. Kids Out! -hanke on jatkoa KYLLI-tutkimukselle ja kuuluu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -tutkimusohjelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta vuosina 2010-13.

 

Tavoitteet

Tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena on tarjota tietoa ja kehittää menetelmiä nuorten liikkumisaktiivisuuden arviointiin ja edistämiseen erityisesti koulumatkoilla. Kyselytutkimus selvittää, kuinka paljon 8.-luokkalaiset (14-15-vuotiaat) tamperelaisnuoret liikkuvat koulumatkoillaan ja vapaa-aikanaan ja mitkä psykososiaaliset ja ympäristön tekijät ohjaavat nuorten liikkumista. Kyselyssä tiedustellaan myös fyysistä kuntoa, viihdemedian parissa vietettyä aikaa (ns. ruutuaika) ja yöunen määrää.

Menetelmätutkimuksessa selvitetään kotimaisen kiihtyvyysanturin (Hookie Meter v2.0) luotettavuutta 8.-luokkalaisilla, kehitetään kysely nuorten fyysisen aktiivisuuden arvioimiseksi ja tutkitaan sen luotettavuutta vertaamalla itse ilmoitettuja liikuntatietoja objektiivisesti mitattuihin kiihtyvyysanturin tietoihin.

Kyselyn ja menetelmätutkimuksen tuloksia hyödynnetään kokeellisessa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa. Sen tavoitteena on arvioida Internet-pohjaisen kartta- ja kyselymenetelmän (www.pehmoGIS.fi) ja sitä tukevien oppituntien vaikutusta 8.-luokkalaisten liikuntaan ja erityisesti koulumatkojen kävelyyn ja pyöräilyyn.

 

Aineistot ja menetelmät

Koulumatka- ja liikuntakysely tehdään syksyllä 2011 kaikille Tampereen kaupungin yläkoulujen 8. luokille. Oppilaita on yhteensä noin 1600. Oppilaat täyttävät kyselyn internetissä yhden koulutunnin aikana. Sähköisen lomakkeen ja tietokannan rakentaa Innolink Research Oy Tampereelta.

Menetelmätutkimuksen kiihtyvyysmittariosa toteutetaan kesällä 2011 ja siihen kutsutaan yhteensä 20 vapaaehtoista nuorta. Tutkimusta varten nuoret suorittavat tavanomaisia päivittäistä liikkumista kuvaavia toimintoja, joiden aikana he käyttävät Hookie- ja ActiGraph-kiihtyvyysantureita sekä sykemittaria. Tutkimuksessa verrataan Hookien rekisteröimiä liikuntatietoja ActiGraphin ja sykemittarin vastaaviin tietoihin. Kyselyosaan valitaan yhteensä 100 kahdeksasluokkalaista kahdesta Tampereen lähikunnan yläkoulusta. Oppilaat täyttävät kulunutta päivää koskevan liikuntakyselyn seitsemänä peräkkäisenä päivänä. Kyselyn vertailumittarina on Hookie-anturi, jota tutkimukseen osallistuvat pitävät kyselyä vastaavien seitsemän päivän ajan. Vertailtavina tietoina käytetään fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärän, päivärytmiin kuuluvien aktiviteettien ja istumisen keston minuuttimäärää. Tutkimuksen tiedot kerätään alkusyksystä 2011.

Interventio toteutetaan Tampereen yläkoulujen 8. luokilla syksyllä 2012. Koulut arvotaan interventio- ja vertailuryhmään klustereissa, jotka muodostetaan koulumatkakyselyn tulosten perusteella. Interventiokouluissa oppilaat täyttävät pehmoGIS-kyselyn ja sen jälkeen kahdella terveystiedon tunnilla kyselyn pohjalta arvioivat omia mahdollisuuksiaan lisätä koulumatka- ja vapaa-ajan liikuntaa sekä asettavat luokan yhteisen tavoitteen liikkumisen lisäämiseksi. Myös oppilaiden vanhempia informoidaan koulumatkaliikunnan tärkeydestä ja liikkumiseen kannustamisesta. Vertailuryhmän kouluissa ei tehdä mitään edistämistoimenpiteitä. Vaikuttavuutta arvioidaan liikkumisaktiivisuuden ja siihen yhteydessä olevien psykososiaalisten tekijöiden muutoksilla intervention jälkeen kyselylomakkeella ja pienessä erikseen satunnaistetussa ryhmässä myös kiihtyvyysanturilla. Vaikuttavuuden lisäksi arvioidaan edistämistoimien tavoittavuutta, käyttöönottoa ja toteutumista sekä tulosten pysyvyyttä.

Tutkimus palvelee koulumatkaliikunnan edistämistä kaupunkiympäristössä.

 

Aineiston käyttö

Kasit liikkeelle! -tutkimuksen aiheistoa on käytetty julkaisussa:

Logren A, Ruusuvuori J, Laitinen J. Group members' questions shape participation in health counselling and health education. Patient Education and Counseling , article in press 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.003

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti
Puh. 03 2829 267
2. Puh. 046 9222 094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
Tutkijaryhmä Minna Aittasalo, Anna Broberg (Aalto-yliopisto), Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Olavi Paronen, Harri Sievänen, Tommi Vasankari
Yhteistyö Aalto-yliopisto/TKK, Innolink Research Oy, Tampereen kaupunki
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen kaupunki, Urheiluopistosäätiö
Eettinen toimikunta Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta 30.5.2011 ja 28.5.2012
Hanke alkanut 2011
KV-rekisterin tunnus NCT01633918
Julkaisuja
KIDS OUT! Protocol of a brief school-based intervention to promote physical activity and to reduce screen time in a sub-cohort of Finnish eighth graders (2015)
Mean amplitude deviation calculated from raw acceleration data: a novel method for classifying the intensity of adolescents´ physical activity irrespective of accelerometer brand. (2015)
Kahdeksasluokkalaisten suhtautuminen liikuntaan sekä sen yhteys sosiaaliseen lähipiiriin ja omaan liikuntaan (2015)
Ruudun ääressä istuminen vie nuorten ajan liikkumiselta (2014)
Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista koulupäivään? (2014)
Utilizing health education lessons to reduce screen time and to increase physical activity among 8th graders (2014)
Assessing physical activity and screen time recommendations among 8th graders: (2014)
Kasit liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella syksyllä 2011 (2012)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014