KaatumisSeula, kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa

KaatumisSeula-hankkeen tavoitteena on lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä sekä kartoittaa ja puuttua niihin tarkoituksenmukaisesti. Hankkeessa kehitettävä arjen toimintoihin nivottava toimintamalli on sovellettavissa erityyppisissä kunnissa.

KaatumisSeula-hankkeen verkkosivut


Tausta

Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Joka kolmas 70 vuotta täyttänyt henkilö kaatuu vähintään kerran vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinasteisia vammoja. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista. Kaatumisvammojen seurauksena myös kuolee yli 1000 iäkästä joka vuosi. Kaatumisia siis kannattaa ehkäistä.

Vähintään joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin. Ongelmana kuitenkin on, että iäkkäät ja heidän omaisensa eivät tunnista riittävän hyvin kaatumisten ja murtumien vaaratekijöitä ja että kaatumisten ehkäisyä ei maassamme toteuteta systemaattisesti.

Tavoitteet

KaatumisSeula-hankkeen tavoitteena on lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä sekä kartoittaa ja puuttua niihin tarkoituksenmukaisesti. Näin voidaan lisätä iäkkäiden toimintakykyä ja liikkumisen turvallisuutta, vähentää kaatumisvammoja ja kaatumisen pelkoa sekä tukea iäkkäiden itsenäistä kotona selviytymistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.

KaatumisSeula-hankkeessa juurrutetaan innovatiivisesti tuoreeseen tutkimusnäyttöön perustuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaiksi osoitettuja toimintamalleja kaatumisten vaaratekijöiden seulontaan sekä kaatumisten ja kaatumis-vammojen ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten vaaraa seulotaan laajasti erikuntoisilla iäkkäillä rajautumatta mihinkään erityisryhmään.

Esiseulonnan perusteella iäkkäät ohjataan heidän henkilökohtaisen riskinsä mukaisiin jatkotoimenpiteisiin. Kaatumisen ehkäisytoimet kohdennetaan joko toimintakyvyn ylläpitämiseen omaehtoisen tai ohjatun toiminta- ja liikuntaharjoittelun avulla tai vaihtoehtoisesti henkilö ohjataan tarkempaan kaatumisten vaaratekijöiden kartoittamiseen KAAOS-seulontaklinikalle.

Hankkeessa kaatumisvaaran esiseulonnasta vastaavat pääsääntöisesti paikalliset järjestöjen toimijat ja vertaisohjaajat. KAAOS-seulontaklinikan toiminta perustuu KAAOS-kaatumis- ja osteoporoosiklinikan kevennettyyn toimintatapaan ja sen toteutus on pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastuulla.

Toteutus

Hankkeen toiminta perustuu laaja-alaiseen eri kansalais- ja potilasjärjestöjen sekä myös kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen väliseen yhteistyöhön. KaatumisSeula-hankkeen koordinointivastuu on UKK-instituutilla ja se toteutetaan yhteistyössä Eläkeliiton, Muistiliiton, Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton, Reumaliiton sekä Luustoliiton kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Voimaa vanhuuteen -ohjelman kanssa.

Hankkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat kentällä tapahtuva koulutus ja ohjaus sekä tiedotus ja viestintä. Oikea-aikaisesti kohdennettuun viestintään ja tiedotukseen kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota.

Hankkeen toteutuspaikkakuntia ovat Seinäjoki ja Kotka. KaatumisSeula-hankkeessa kehitettävä, arjen toimintoihin helposti nivottava toimintamalli on laaja-alaisesti sovellettavissa erityyppisten kuntien toimintaympäristöön. Näin kehitettävä toimintatapa olisi mahdollista ottaa vähitellen käyttöön kaikkialla Suomessa.

Hanke toteutetaan porrastetusti vuosien 2014-2016 aikana.

 


+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Saija Karinkanta
Saija Karinkanta
projektipäällikkö/erikoistutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti
Puh. 03 2829 223
2. Puh. 050 4345 869
Asiantuntemus
  • iäkkäiden liikunta
  • iäkkäiden suoritus- ja toimintakyky
  • kaatumisten ja murtumien ehkäisy
  • liikunta ja luusto
Yhteistyö Seinäjoen kaupunki, Kotkan kaupunki, Eläkeliitto, Muistiliitto, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto, Reumaliitto, Luustoliitto
Rahoittajat Raha-automaattiyhdistys
Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
KAATUMISSEULA®: implementation of evidenc-based fall prevention for communities (2018)
Pysythän pystyssä? (2017)
KaatumisSeula - Implementation of Evidence-Based Fall Prevention for Communities (2016)
Iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää (2016)
Liikunta-aktiivisuus ikääntyneiden henkilöiden kaatumispelkoa selittävänä tekijänä (2016)
Stop kaatumisille - kaatumistapaturmat kuriin (2016)
KaatumisSeula: Kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014