IKLI-tutkimuksen tietosuojaseloste

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimuksen tietosuojaseloste

Laatimispäivä 6.11.2019

 

Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus yli 70-vuotiaille

Tiedonkeruu alkaa syksyllä 2019 ja kohdentuu satunnaisotokseen kotona itsenäisesti tai tuetusti asuvia yli 70-vuotiaita suomalaisiin naisia ja miehiä. Tutkimus toistetaan 4 vuoden välein uudessa väestöotoksessa.

Rekisterinpitäjän tiedot

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 335oo Tampere

Hankkeesta vastaava tutkija

johtaja, LT, dosentti Tommi Vasankari, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi

Yhteyshenkilö

tutkimussihteeri Tiina Inkovaara, tiina.inkovaara(a)ukkinstituutti.fi

Tietosuojavastaava

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi, puh. 046 922 1658

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Tutkimuksessa kerätään tietoja tutkittavien terveydestä ja hyvinvoinnista, toimintakyvystä, elämänlaadusta, liikuntatottumuksista. Lisäksi liikemittarilla kerätään tietoa liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta sekä mitataan fyysistä kuntoa. Tutkimuksessa seurataan edellä mainittujen tekijöiden tilaa sekä niiden yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Tietoon perustuva suostumus. Tietojen antaminen on vapaaehtoista eikä tietojen antamisesta kieltäytymisellä ole mitään kielteisiä seuraamuksia.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötiedot ovat salassa pidettävää tietoa, jota hallinnoi UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Tietoja käsittelevät UKK-instituutin tutkijat, tilastoasiantuntija, laboratorioinsinööri, tutkimussihteerit sekä tutkimushoitajat/kuntotestaajat. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille tai tahoille.

Suostumuksen peruminen

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää sekä suostumuksen perua milloin tahansa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta jo kerättyjen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Tietoja ei poisteta julkaisuista ja muista raportoiduista tuloksista, jotka on tehty ennen suostumuksen peruuttamista.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tutkimuksen ajan ja hävitetään tutkimuksen päätyttyä. Tutkimustietojen yhdistäminen rekisteritietoihin päättyy 20 vuoden kuluttua tietojen keruusta.

Henkilötietojen tyypit

Tutkittavan ilmoittama: nimi, henkilötunnus, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tutkimuskysely: tiedot terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä, sairauksista ja oireista, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta, kaatumishuolestuneisuudesta ja elinpiirin laajuudesta
Mittaukset: pituus, paino, vyötärön ympärys, verenpaine, sekä liikkumis- ja suorituskykytestit
Liikemittaritiedot liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta

Tiedot rekisteröidyn oikeuksista

Osallistujalla säilyy kaikki alla mainitut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet niin kauan, kun tutkimusaineistosta on eroteltavissa yksittäisen tutkittavan tiedot
– oikeus nähdä ja tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15)
– oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16)
– oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17)
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)
– oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21)
– oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyn virheellisyyttä epäillessään valitus valvontaviranomaisille. (lisätietoja: tietosuoja.fi) (artikla 77).

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

 

 
Edellinen muokkaus: 07.11.2019