Hankkeen tausta

KÄPY-hankkeen tausta:
Miksi töihin kävellen tai pyörällä?

KÄPY-tutkimus työmatkapyöräilijä UKK-instituutti

Miksi tutkitaan?

Suomalaiset ovat yhä painavampia ja fyysisesti huonokuntoisempia. Ylipaino ja huono fyysinen kunto lisäävät riskiä sairastua tavallisiin kansansairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen. Ongelmien on arveltu osittain johtuvan siitä, että päivittäinen liikkuminen on vähentynyt.

Työikäisillä luontevin tapa lisätä päivittäisliikkumista on työmatkojen kulkeminen jalan ja pyöräillen. Terveys- ja kuntohyötyjen lisäksi lisääntyneellä kävelyllä ja pyöräilyllä on monenlai-sia muitakin etuja, kuten liikenteestä aiheutuvien ilmansaasteiden, vaarojen ja kustannusten väheneminen. Lisäksi omin jaloin kulkeminen ainakin osan työmatkasta on lähes kaikkien ulot-tuvilla, mikä tukee terveyden tasa-arvoa.

Työmatkaliikunnan edistäminen on kirjattu yhdeksi kärkitoimeksi Liikenneviraston käve-lyn ja pyöräilyn valtakunnalliseen toimenpidesuunnitelmaan 2020. Monissa kunnissa onkin jo toteutettu kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeita, mutta suurin osa niistä keskittyy tarkaste-lemaan liikenne- tai ympäristöratkaisujen vaikutuksia. Kansainvälisen tutkimustiedon perus-teella kuitenkin tiedetään, että yksilön kulkutapavalintoihin vaikuttavat infrastruktuurin lisäksi myös sosiaalinen ympäristö ja yksilölliset tekijät (sosioekologinen malli).

Suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa tällaisen monitasoisen edistämisen vaikuttavuudesta on toistaiseksi niukasti. Myös edistämisen kustannussäästöjä on tarkastelu vähän, samoin kuin työmatkaliikuntaan yhteydessä olevia ympäristötekijöitä. KÄPY-tutkimus paikkaa näitä tutkimusaukkoja terveyden edistämisen, liikenteen, kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön tutkijoiden yhteistyöllä.

 

KÄPY-tutkimushanke

Lue hankkeen esittely

 
 
Edellinen muokkaus: 18.05.2018