Hankkeen toteutus

KÄPY-hankkeen toteutuminen

KÄPY-tutkimus työmatkapyöräily UKK-instituutti

Tutkimushanke toteutettiin Tampereella Hatanpään ja Hervannan alueiden työpaikkakeskittymissä, joista valittiin mukaan 16 pientä tai keskisuurta työpaikkaa.

Mitä tutkitaan?

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kävely- ja pyöräilyväylien parannustöiden vaikutuksia työmatkakävelyyn ja –pyöräilyyn sekä väylien laatuun. Tutkimuksen toisessa vai-heessa arvioidaan väylien parannustöiden jälkeisten työpaikkakohtaisten edistämistoimien vaikuttavuutta. Lisäksi selvitetään edistämistoimien kustannuksia ja kustannussäästöjä, työ-matkareittien rakennetun ympäristön piirteitä sekä työmatkakävelyä ja -pyöräilyä määrittäviä yksilöllisiä, sosiaalisia ja ympäristötekijöitä.

 

Miten tutkitaan?

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 11 työpaikkaa Hatanpään alueelta ja toiseen vaiheeseen tuli viisi työpaikkaa lisää Hervannan alueelta. Työntekijöiden liikkumisesta, työ-matkareiteistä, kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrästä sekä väylien laadusta kerättiin tietoa ky-selyllä, liikemittarilla, työmatkapäiväkirjalla, liikennelaskennoilla, reitti- ja karttasovelluksella sekä väylä-auditoinnilla ennen ensimmäistä vaihetta ja molempien vaiheiden jälkeen.

Ensimmäisessä vaiheessa arviointi kohdistui Hatanpäälle johtavien kävely- ja pyöräilyväylien (2014-16) ja alueen läpi johtavan laatuväylän (2016) parannustöiden vaikutuksiin. Toiseen vaiheeseen otettiin mukaan myös Hervannan työpaikat, joille suoritettiin sama alkutilanteen arviointi kuin Hatanpäässä. Kaikki työpaikat arvottiin alueittain interventio- ja vertailuryhmään. Interventioryhmään kuuluvat yritykset nimesivät sisäisen työryhmän työmatkaliikunnan edis-tämiseksi. Edistämistoimet ulotettiin organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasolle. Työryhmiä tuet-tiin tapaamisin ja tukimateriaalein. Vertailuryhmän työpaikat jatkoivat toimintaansa entiseen tapaan. Toisessa vaiheessa arviointi kohdistui edistämistoimien vaikuttavuuteen vertaamalla muutoksia työmatkakävelyssä ja pyöräilyssä interventio- ja vertailuryhmän välillä.

Tutkimus sisältää vaikuttavuuden lisäksi prosessiarvioinnin. Kustannuksia arvioidaan suhteessa vaikutuksiin (cost-to-effectiveness ratio) ja ennenaikaisten kuolemien vähenemisestä koituviin säästöihin (Health Economic Assessment Tool for Cycling and Walking, HEAT). Lisäksi selvitetään työmatkareittien rakennetun ympäristön piirteitä (GPS-tieto ja kyselytieto).

 

Mitä hyötyä tutkimuksesta on?

  •  Monitieteellinen yhteistyö
    Tutkimukseen osallistuu terveyden edistämisen, liikenteen, kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön tutkijoita. Vastaavanlaista yhteistyötä ei ole toistaiseksi toteutettu suomalaisissa eikä kansainvälisissä tutkimuksissa. Sitä kuitenkin tarvitaan entistä enemmän kestävien kul-kumuotojen edistämiseksi.
  • Työkalut ja materiaali
    Tutkimuksessa tuotettiin työpaikkojen käyttöön työkaluja ja tukimateriaalia, joiden suunnitte-lussa hyödynnettiin terveyden edistämisen tutkimustietoa. Tällaisia ovat muun muassa Viisaan liikkumisen työpaikka –työkalu ja työmatkakävely ja –pyöräilyjulisteet.
  • Tieteellinen näyttö
    Tutkimus tuottaa kauan kaivattua tieteellistä näyttöä sosioekologiseen malliin perustuvasta liikkumisen edistämisestä. Kunnat ja muut kestävän liikkumisen toimijat voivat hyödyntää tu-loksia oman toimintansa kehittämisessä.

 

Miten tutkimuksen tuloksista saa tietoa?

Tietoa tutkimustuloksista levitetään sitä mukaa, kun ne valmistuvat julkaisujen, tapahtumien ja toteuttajatahojen verkkosivujen kautta. Alustavia vaikuttavuustuloksia esitellään joulukuussa 2017 pidettävässä päätösseminaarissa, johon toivotaan osallistujiksi paitsi hankkeessa mukana olleiden työpaikkojen edustajia myös paikallisia ja valtakunnallisia terveyden edistämisen sekä liikenne- ja ympäristösuunnittelun toimijoita ja päätöksentekijöitä.

Julkaisut

KÄPY-hankkeen julkaisut löytyvät UKK-instituutin tutkimushakemistosta

 

Ketkä ovat mukana tutkimuksessa?

Tutkimusta koordinoi UKK-instituutti (Minna Aittasalo, Henri Vähä-Ypyä, Harri Sievänen, Jaana Suni, Johanna Tiilikainen, Kari Tokola, Tommi Vasankari)

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

Tampereen kaupunki (Timo Seimelä), Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne (Pasi Metsäpuro ja Kalle Vaismaa), Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos (Ari Hynynen ja Satu-Maaria Sarjala) ja Ekokumppanit Oy (Olli Vakkala) sekä Oxfordin yli-opisto Englannista (Charlie Foster) ja Grazin yliopisto Itävallasta (Sylvia Titze).
Rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Tampereen kaupunki logo

TTY logo

Verne logo

Ekokumppanit logo

University of Oxford logo

University of Graz logo

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019