Tutkimuksellinen tausta

Kävelytestin taustalla tieteellinen tutkimus

UKK 2 km -kävelytesti on kehitetty tieteellisen tutkimussarjan pohjalta. Eri osatutkimuksissa tunnistettiin ensin ne tekijät ja ominaisuudet, jotka liittyivät kävelysuoritukseen jahenkilöön ja joilla oli yhteys aerobiseen kuntoon.

Tämän jälkeen määritettiin näistä tekijöistä muodostuva matemaattinen yhtälö, jonka avulla lasketaan arvio maksimaalisesta aerobisesta tehosta. Lisäksi määritettiin tämän arvion tarkkuus ja virherajat.

Seuraavaksi tutkittiin missä väestöryhmissä laadittu ennustemalli toimii luotettavasti ja missä väestöryhmissä sitä ei voida käyttää. Edelleen tutkittiin testituloksen herkkyyttä tunnistaa kunnossa tapahtuva muutos. Näiden lisäksi on selvitetty, miten kävelytesti soveltuu väestön kunnon mittaukseen, mitä vahvuuksia ja mitä rajoituksia sillä on.

Kuntoindeksin viitearvot

Kaikissa kuntotesteissä käytetään ns. viitearvoja. Ne ovat arvoja, jotka saadaan tutkimalla suuri joukko ihmisiä ja laskemalla keskiarvot ja arvojen jakaumat ikäryhmittäin tavallisesti erikseen miehille ja naisille. Yksittäisen ihmisen testituloksia verrataan sitten näihin keskiarvoihin.

Testaajan on tärkeä tietää, minkälaisesta aineistosta kulloinkin käytettävän testin viitearvot on johdettu. Ihannetapauksessa viitearvot määritetään mittaamalla maksimaalinen aerobinen teho suoralla menetelmällä, portaittaisen kuormituskokeen maksimikuormalla, koko väestöä edustavasta riittävän suuresta otoksesta.

Tällaisia väestöä, täydellisesti edustavia, viitearvoja ei kuitenkaan ole käytettävissä, ei Suomessa eikä muuallakaan, vaan käytettävissä olevat vertailuaineistot ovat suppeampia.

UKK 2 km -kävelytestin viitearvot perustuvat tutkimukseen, jossa testattiin laboratoriossa suoralla maksimaalisen hapenkulutuksen mittauksella noin 170, iältään 20–65-vuotiasta, tamperelaista miestä ja naista.

Näin muodostetut viitearvot kuvaavat suhteellisen hyvin tamperelaista tervettä aikuisväestöä ja kävelytestissä laskettu kuntoindeksi kertoo tuloksen suhteessa tamperelaisiin miehiin ja naisiin. Koska suomalainen väestö on varsin homogeenista myös alueellisesti, viitearvojen voidaan katsoa edustavan kohtalaisen hyvin koko maata.

UKK 2 km -kävelytestin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaan kuntotason seuranta toistuvilla testeillä. Testi kuvaa luotettavasti kunnossa tapahtuvia muutoksia edellyttäen luonnollisesti, että testaus on tehty eri kerroilla vertailukelpoisella tavalla.

Kuntoindeksien viitearvot

Terveyskunnon testaus -kirjan sähköisen materiaali tarjoaa luotettavat viitearvot kaikkiin terveyskunnon eri osa-alueiden testeihin, myös UKK 2 km -kävelytestiin. Kirja on myynnissä UKK-instituutin verkkokaupassa.

Jos käytät paljon UKK 2 km -kävelytestiä, kannattaa hankkia verkokaupasta WinWalk-laskentaohjelma.

 

 

 
Edellinen muokkaus: 11.03.2019