Uutinen

Musiikki keventää ja tehostaa kuntosaliharjoittelua

9.5.2014 15.00

Keskeinen sisältö
Esiteltävässä tutkimuksessa on verrattu kahta eri tapaa käyttää musiikkia kuntosaliharjoittelun tukena. Toinen ryhmä käytti kuntosalilaitetta, jossa liike tuottaa musiikkia (musiikillisesti interaktiivinen laite) ja toinen ryhmä kuunteli harjoittelun aikana musiikkia (passiivinen musiikin kuuntelu). Tutkimuksessa arvioitiin ja verrattiin näiden kahden ryhmän hapenkulutusta, voimaa ja liikunnan koettua rasitusta harjoittelun aikana.

Musiikkia tuottava ryhmä kulutti enemmän energiaa kuin passiivisen kuuntelun ryhmä, lisäksi hapenkulutus oli vähäisempää musiikkia tuottavassa ryhmässä passiiviseen kuunteluun verrattuna. Kuntosaliharjoittelu voisi olla tehokkaampaa ja tuntua keveämmältä, jos laitteet olisivat musiikillisesti interaktiivisia.

Tausta
Musiikki ja raskas fyysinen työ ovat kuuluneet vuosisatojen ajan yhteen - maatyöläisten laulut ovat keventäneet fyysisen työn rasitusta ja saaneet ajan kulumaan nopeammin tai ainakin mukavammin. Urheilussa ja kuntoilussa, etenkin kilpailuun valmistautuessa, musiikki auttaa keskittymään ja parantamaan suoritusta. Kestävyysurheilussa on hyödynnetty musiikin rasitusta sovittavaa vaikutusta; raskas fyysinen suoritus on tuntunut kevyemmältä musiikkia kuunnellessa.

Tutkimusongelma
Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla kuntosalilaitteiden liikkeen avulla tuottaman musiikin ja passiivisen musiikin kuuntelun vaikutusta hapenkulutukseen, voimaan ja liikunnan koettuun rasitukseen.

Menetelmät
Tutkimuksessa oli mukana 63 keskimäärin 30-vuotiasta osallistujaa, joista kolmasosa oli naisia. Osallistujat eivät olleet kilpaurheilijoita eivätkä musiikin ammattilaisia. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: 1) kuntosalilaitteiden käyttäminen passiivisesti musiikkia kuunnellen ja 2) kuntosalilaitteiden käyttäminen interaktiivisina musiikillisina instrumentteina. Käytettävät kuntosalilaitteet olivat pystyteline (yläraajojen liikkeitä varten), vatsaliiketeline sekä askelluslaite (stepperi). Vaihtoehdossa 2 hyödynnettiin Ableton Live 8 -ohjelmaa, jossa laitteen liike tuottaa musiikkia samalla tavoin kuin esimerkiksi pianon koskettimia painettaessa. Musiikillisesta teknologiasta käytettiin tutkimuksessa nimeä "jymmin", joka on sekoitus jammailusta (jammin) ja kuntosalista (gym). Koetun rasituksen mittarina käytettiin Borgin asteikon sovellusta, jossa asteikko ulottui 1:stä 20:een.

Tulokset
53 kaikista 61:stä osallistujasta koki liikunnan vähemmän rasittavaksi käyttäessään musiikillisesti interaktiivisia laitteita kuin musiikin passiivisessa kuuntelussa - kaikki kokeilivat molempia tapoja. Musiikillisesti interaktiivisesti laitteita käyttäessä kulutettiin enemmän energiaa kuin passiivisessa kuuntelussa, vaikka voimantuotossa ei ollut eroja. Liikeanalyysien mukaan musiikillisesti interaktiivinen harjoittelu aiheutti enemmän lihaksen isometrisiä supistuksia verrattuna passiivisen musiikin kuuntelun aikaiseen harjoitteluun.

Johtopäätökset
Tulosten mukaan musiikin interaktiivinen tuottaminen kuntosalilaitteilla vähensi liikuntasuorituksen koettua rasittavuutta ja lisäsi suorituksen tehoa. Hapenkulutuksen väheneminen musiikkia tuottavien ryhmässä todennäköisesti selittyi musiikin lihaksia rentouttavalla vaikutuksella, joka puolestaan lisäsi verenkiertoa ja auttoi parantamaan suoritusta.
Toinen tuloksia selittävä tekijä on musiikin välittämä tunnekokemus, joka auttoi lihasten toiminnan säätelyssä ja kontrolloimisessa. Kirjoittajien mukaan ryhmän roolia tulisi jatkossa selvittää - kyseisessä tutkimuksessa suorituksia mitattiin vain yksilöiltä, ryhmän vaikutusta ei pystytty arvioimaan.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Tutkimuksessa oli mukana kokeelliseen tutkimukseen riittävä määrä osallistujia ja menetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti. Tulosmuuttujina käytetyt voima, koettu rasittavuus ja hapenkulutus ovat yleisesti liikuntatutkimuksissa käytettyjä suureita. Tutkimus on julkaistu yhdessä maailman korkeatasoisimmista tiedelehdistä, mikä lisää tulosten painoarvoa.

Tulosten soveltaminen käytäntöön
Musiikilla tiedetään olevan monia liikunnan edistämisen kannalta mielenkiintoisia vaikutuksia, kuten mielialan koheneminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitteluun. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kuntosaliharjoitus voisi olla tehokkaampi ja tuntua keveämmältä, jos laitteet olisivat musiikillisesti interaktiivisia. Jäämme odottamaan, milloin laitteet saapuvat suomalaisille kuntosaleille. Niitä odotellessa voimme keventää liikuntasuorituksia kuuntelemalla passiivisesti musiikkia.

Referoitu tutkimus
Fritz TH. Hardikar S, Demoucron M, Niessen M, Demey M, GLot O, Li Y, Haynes JD, Villringer A, Leman M. Musical agency reduces perceived exertion during strenuous physical performance. PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences, Early edition, 2014; www.pnas.org/cgi/doi/10-173/pnas.1217252110

Tutkimuslaitokset
Institute for Psychoacoustics and Electronic Music, University of Ghent, Belgium
Department of Neurology, Max Planck Institute for Human cognitive and brain sciences, Leipzig, Germany
Institute of Movement and Training Science II, Faculty of Sport Science, University of Leipzig, Germany
Bernstein center for computational neuroscience, Berlin, Germany

Avainsanat
kuntosali, koettu rasittavuus, musiikki, hapenkulutus

Lyhennelmän laatija
Tutkimusjohtaja Riitta Luoto, dos., lääketiet. toht., UKK-instituutti

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020