Uutinen

Liikunta alentaa kustannustehokkaasti ikääntyvien naisten murtumariskiä

21.4.2010 12.44

 

Tutkimusreferaatti

Esiteltävä tutkimus vahvistaa käsitystä, että kohtuullisesti kuormittavalla monipuolisella ryhmäliikuntaharjoittelulla voidaan alentaa samanaikaisesti useamman sairauden riskitekijöitä ilman lisäkustannuksia.

Tutkimusasetelma
Satunnaistettu kontrolloitu 18 kuukauden kestoinen liikuntainterventio

Tausta
Lääkehoitoon verrattuna liikunnalla voidaan kerralla saavuttaa laaja-alaisempia terveysvaikutuksia. Oikeantyyppinen ja oikein annosteltu liikuntaharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa samanaikaisesti useamman sairauden riskitekijöihin fyysisen kunnon kohenemisen ohella.

Tutkimusongelma(t)
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko yhdellä ja samalla, yksinkertaisilla välineillä helposti toteutettavalla liikuntaharjoitusohjelmalla vaikuttaa suotuisasti luunmurtumien ja sepelvaltimotaudin riskitekijöihin kustannustehokkaalla tavalla.

Menetelmät
Tutkimukseen valikoitui erään ison sairauskassan asiakkaista 246 itsenäisesti asuvaa 65-78-vuotiasta naista. Kaikille tutkittaville annettiin kalsium- ja D-vitamiinivalmisteita riittävän saannin varmistamiseksi. Tutkittavat arvottiin joko liikunta- tai vertailuryhmään.

Liikuntaryhmän viikoittainen harjoittelu koostui kahdesta ohjatusta ryhmäharjoituksesta sekä kahdesta kotona tehtävästä harjoituksesta. Ohjattu harjoituskerta oli tunnin kestoinen ja siihen kuului 20 minuuttia hyppyjä sisältävää aerobic-harjoittelua 70-85 %:n syketasolla maksimista, viisi minuuttia tasapainoharjoittelua, vartalon ja alaraajojen toiminnallisia voimistelu- ja venyttelyharjoitteita sekä maksimaalisia isometrisiä voimaharjoituksia, kuntopiiriharjoittelua sekä vastuskumeilla tehtyjä yläraajojen voimaharjoituksia. Harjoittelu oli nousujohteista ja sen sisältöä muutettiin 6-18 viikon välein. Kotiharjoituskerta oli kestoltaan 20 minuuttia ja se koostui ensisijaisesti voima- ja notkeusharjoituksista. Kotiohjelman sisältö ja nousujohteisuus tarkistettiin 12 viikoin välein.

Vertailuryhmä osallistui kerran viikossa ohjattuun kevyeen harjoitteluun, jonka tavoitteena oli hyvinvoinnin edistäminen, ei niinkään kuntovaikutusten saavuttaminen.

Tutkimuksessa selvitettiin liikunnan vaikutuksia ensisijaisesti lannerangan ja reisiluun kaulan luuntiheyteen (BMD), kaatumisten lukumäärään ja arvioituun sepelvaltimotaudin riskiin seuraavan 10 vuoden aikana. Lisäksi vertailtiin terveydenhuoltokustannuksia sairauskassan tietojen perusteella. Toissijaisesti tarkasteltiin mm. vammoja aiheuttaneiden kaatumisten lukumäärää, kolesterolitasoja sekä verenpainetta.

Päätulokset
Luuntiheydessä oli ryhmien välillä 1,5-2 %:n harjoitusvaikutus liikuntaryhmän hyväksi. Niin ikään liikuntaryhmässä oli kaatumisia noin 40 % vähemmän kuin kevyttä harjoittelua tehneessä vertailuryhmässä. Kaatumisen aiheuttamia murtumia tapahtui vertailuryhmässä kaksi kertaa (12 vs 6 murtumaa) enemmän kuin liikuntaryhmässä, mutta murtumien suhteen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Sepelvaltimotaudin 10 vuoden riski laski kummassakin ryhmässä, mutta harjoitusvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan liikuntaryhmän kolesterolitasoissa havaittiin merkitsevä muutos vertailuryhmään nähden. Liikuntaryhmän HDL-kolesterolitaso nousi noin 5 % ja LDL-taso laski noin 5 %. Kummankin ryhmän verenpaine laski samalla tavoin; systolinen noin 4-5 % ja diastolinen 8-9 %.

Terveydenhuoltokustannukset olivat liikuntaryhmässä keskimäärin noin 20 % pienemmät (n. 500 € / henkilö) 18 kk:n tutkimusaikana kuin vertailuryhmässä, vaikka laskelmissa otettiin huomioon myös intervention toteuttamiskulut. Kustannushyöty ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä.

Johtopäätökset ja soveltaminen käytäntöön
Kaksi kertaa viikossa toteutetulla ohjatulla, ikääntyvien naisten monipuolisella ryhmäliikuntaharjoittelulla, jota täydennettiin kotiharjoittelulla, voitiin vähentää luumurtumien ja sepelvaltimotaudin riskitekijöitä kustannustehokkaalla tavalla. Laajan sovellettavuuden mahdollistamiseksi liikuntaharjoittelu oli suunniteltu sisällöltään sellaiseksi, että sen toteuttaminen ei vaatinut erityisiä tiloja tai laitteita. Vaikka harjoittelu sisälsi myös rasittavia osuuksia, niin harjoittelun aikana ei tapahtunut vammoja. Tämä tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, että useimmille sopivalla, pääsääntöisesti kohtuukuormitteisella monipuolisella ryhmäliikuntaharjoittelulla voidaan alentaa samanaikaisesti useamman sairauden riskitekijöitä ilman lisäkustannuksia, mahdollisesti jopa kustannuksia säästäen.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi:
Asetelmaltaan tutkimus oli vahva satunnaistettu kontrolloitu interventio, joka oli myös sokkoutettu testaajien osalta. Lisäksi sokkoutus onnistuttiin toteuttamaan varsin hyvin myös tutkittavien suhteen; noin 80 % kaikista tutkittavista luuli olleensa ensisijaisen intervention kohde. Kaikilta tutkittavilta tiedettiin tutkimusta edeltävä kaatumishistoria sekä terveydenhuoltokulut, mikä antoi erinomaisen hyvän lähtökohdan kaatumisten vähenemisen ja toiminnan kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. Tutkimusaineiston koko oli riittävän suuri useimpien harjoitusvaikutusten tilastolliseksi osoittamiseksi.

Varsinkin ohjattuihin ryhmäharjoituksiin tutkittavat osallistuivat hyvin (keskimääräinen läsnäolo vähintään 70 % kummassakin ryhmässä). Kotiharjoittelu toteutuvuus oli noin 40 %. Myös harjoittelun aikana tavoiteltu kuormitustaso ja nousujohteisuus saavutettiin tutkijoiden mukaan erinomaisesti.

Vaikka tutkimus oli kokonaisuudessaan hyvin toteutettu ja tulokset olivat vakuuttavia, on muistettava, että tässä tutkimuksessa liikunnan avulla vaikutettiin murtumien ja sepelvaltimotaudin riskitekijöihin eikä näyttöä varsinaisesta päätetapahtumien ehkäisystä saatu. Toisaalta aiempi epidemiologinen näyttö tukee selvästi liikunnan merkitystä myös murtumien ja sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyssä.

Referoitu tutkimus:
Kemmler W, von Stengel S, Engelke K, Häberle L, Kalender WA
Exercise effects on bone mineral density, falls, coronary risk factors, and health care cost in older women: The randomized controlled senior fitness and prevention (SEFIP) study. Arch Intern Med 2010;170:179-185

Tutkimuslaitos
Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Saksa

Avainsanat:
Liikunta, luun tiheys, kaatumiset, murtumat, sepelvaltimotaudin riski, kolesteroli

Lyhennelmän laatija:
Harri Sievänen, dosentti, TkT, tutkimusjohtaja, UKK-instituutti

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 03.11.2014