Uutinen

Yksiteholasien käyttö ulkona vähentää ikäihmisten kaatumisia

31.8.2010 10.15

Tutkimusreferaatti
Moniteholasit ovat kätevät ja käytännölliset päivittäisissä tilanteissa, joissa pitää katsoa vuoroin hyvin lähelle ja kauas, kuten autolla ajettaessa, ostoksilla ja ruuanlaitossa. Niistä voi kuitenkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä liikuttaessa ulkona ja portaissa, koska ne heikentävät mm. syvä- ja kontrastinäköä. Tällöin kaatumisriski saattaa lisääntyä. Siksi jokaisen silmälaseja käyttävän ikäihmisen kohdalla kannattaa tarkkaan harkita, kumpi vaihtoehto on turvallisempi: monitehoiset vai yksitehoiset lasit.

Tausta ja tutkimusongelma
Ikänäkö on ikääntyneiden yleisin näköongelma. Sitä voidaan korjata joko erillisillä lähi- ja kaukolaseilla, tai mukavuussyistä usein yksillä kaksiteho- tai moniteholaseilla (ns. rajattomat lasit), jotka ovatkin usein kätevät päivittäisissä toiminnoissa. Tuoreiden tutkimusten mukaan moniteholasit kuitenkin lisäävät ikääntyneiden liukastumis- ja kaatumisriskiä, ja heikentävät tasapainoa sekä askelvarmuutta esteitä ylitettäessä. Varsinkin kodin ulkopuolella ja portaita kävellessä riski kaatua on suuri. Tämä tutkimus selvitti, voidaanko ikääntyneiden kaatumisia vähentää siten, että seistessä ja käveltäessä käytetään moniteholasien sijaan yksiteholaseja.

Tutkimusasetelma
Yli 65-vuotiaiden satunnaistettu, kontrolloitu, 13 kuukautta kestävä seurantatutkimus.

Menetelmät
Tutkimus tehtiin Australiassa vuosina 2005-2007, jolloin 606 kaatumisen suhteen riskiryhmiin kuuluvaa, yli 65-vuotiasta satunnaistettiin tutkimus- ja seurantaryhmiin. Kaikki tutkittavat asuivat kotona ja käyttivät moniteholaseja ulkona liikkuessaan, vähintään kolme kertaa viikossa. Tutkittavien päivittäinen aktiivisuus määritettiin tutkimuksen alussa haastattelulla (Adelaide activities profile).
Tutkimusryhmäläisille annettiin näöntarkastuksen jälkeen uudet yksiteholasit, joita tuli käyttää sellaisissa päivittäisissä toiminnoissa, jotka edellyttävät kävelyä tai seisomista, sekä kuljettaessa kadulla ja ostoskeskuksissa, portaissa tai julkisissa liikennevälineissä. Moniteholaseja suositeltiin käytettäväksi vain istuttaessa, esimerkiksi autoiltaessa, sekä rauhallisissa kotiaskareissa, kuten ruuanlaitossa.
Seurantaryhmäläisille annettiin uudet moniteholasit, mikäli vanhat eivät olleet enää ajan tasalla, ja he käyttivät niitä kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Molempia ryhmiä seurattiin 13 kuukauden ajan, ja kaikki seuranta-ajan kaatumiset ja kaatumisvammat rekisteröitiin kaatumispäiväkirjoihin. Seuranta-aikana myös muutokset fyysisessä aktiivisuudessa, kaatumispelossa ja elämänlaadussa arvioitiin.

Päätulokset
Tutkimusryhmäläisistä 90 % sai uudet yksiteholasinsa kahden kuukauden sisällä satunnaistamishetkestä. Yli puolet (54 %) raportoi käyttäneensä laseja annettujen ohjeiden mukaan, vähintään 7 kuukautta koko seuranta-ajasta. Kaiken kaikkiaan kaatumisten määrä väheni seuranta-aikana tutkimusryhmässä 8 % verrattuna seurantaryhmään. Suurimman hyödyn yksiteholasien käytöstä saivat ne henkilöt, jotka liikkuivat ulkona säännöllisesti. Heillä kaatumiset vähenivät kaiken kaikkiaan 40 %, kaatumiset ulkona 39 % ja kaatumisvammat 38 %.
Vähän ulkona liikkuvilla vaikutus oli päinvastainen: kaatumisten määrä lisääntyi yhteensä 29 %, ulkona sattuneiden kaatumisten määrä 56 %, ja kaatumistapaturmien määrä 34 %.
Fyysisessä aktiivisuudessa, kaatumispelossa tai elämänlaadussa ei havaittu ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa.

Johtopäätökset
Säännöllisesti ulkona liikkuvien ikäihmisten kaatumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti opastamalla heitä hankkimaan yksitehoiset silmälasit, joita käytetään moniteholasien sijaan useimmissa päivittäisissä, kodin ulkopuolisissa toiminnoissa, kuten käveltäessä kadulla, kaupoissa ja portaissa. Silmälasien käytöstä pitää antaa yksityiskohtaiset ohjeet, jotta käytössä olisi aina tarkoituksenmukaisimmat ja turvallisimmat lasit. Istuttaessa on sen sijaan turvallista käyttää moniteholaseja. Epäsäännöllisesti ja vähän liikkuvien ikäihmisten on tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin turvallisempaa käyttää vain monitehoisia silmälaseja.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Asetelmaltaan tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu interventio, jossa myös tutkijat oli sokkoutettu ryhmien suhteen. Toisin sanoen henkilöt, jotka soittivat seurantapuheluita ja tallensivat kaatumispäiväkirjoja ynnä muita tietoja, eivät tienneet, kumpaan ryhmään tutkittavat kuuluivat. Tutkimuksen keskeyttäneiden osuus oli melko pieni, tutkimusryhmässä 10 % ja seurantaryhmässä kuusi prosenttia. Tuloksien yleistettävyys on hyvä, vaikkakin jako säännöllisesti ja epäsäännöllisesti liikkuviin ikäihmisiin on häilyvä ja vaatisi tässä tutkimuksessa käytetyn Adelaide activities profilen tuntemusta.

Referoitu tutkimus
Haran MJ, Cameron ID, Ivers RQ, Simpson JM, Lee BB, Tanzer M, Porwal M, Kwan MMS, Severino C, Lord SR. Effect on falls of providing single lens distance vision glasses to multifocal glasses wearers: VISIBLE randomised controlled trial. BMJ 2010;340:c2265 (doi:10.1136/bmj.c2265)

Tutkimuslaitos
Royal North Shore Hospital, Prince of Wales Hospital, University of Sydney, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Avainsanat
kaatumiset, murtumat, ikäihmiset, ehkäisy, näön korjaus, silmälasit

Lyhennelmän laatija
Mika Palvanen
dosentti, LT, erikoistutkija
UKK-instituutti

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020