Uutinen

Reipas liikunta ei lisää ikäihmisen kaatumisvamman riskiä

27.9.2017 9.00

On yleinen luulo, että reippaan liikunnan harrastaminen lisää ikäihmisen riskiä kaatua ja saada jokin kaatumisen aiheuttama vamma. Toki ainoastaan omilta jaloiltaan voi kaatua, mutta on parempi nousta ylös ja liikkua oman kuntonsa ja tuntemustensa mukaisesti mahdollisimman paljon. Liikkumisen monet terveyshyödyt ovat kiistattomat. Nyt referoitu 63 – 99 –vuotiaiden naisten seurantatutkimus osoitti, että objektiivisesti mitattu runsas reippaan liikkumisen määrä ei ollut yhteydessä kaatumisiin tai kaatumisvammoihin, kun taas vähäisempi liikunnan määrä oli.

Tausta
ikääntyminen lisää kaatumisriskiä ja kaatumiset aiheuttavat usein hoitoa vaativia vammoja. Tieteellinen näyttö monipuolisen ja säännöllisen tasapaino- ja voimaharjoittelun kyvystä vähentää kaatumisia ja kaatumisvammoja on varsin vahvaa ja johdonmukaista. Sen sijaan näyttö kestävyystyyppisen liikunnan (esim. kävely) kaatumisriskiä alentavasta vaikutuksesta ei ole niin vahvaa ja on osittain myös ristiriitaista.

Tavoitteet ja menetelmät
Tarkasteltava tutkimus selvitti objektiivisesti mitatun vähintään kohtuukuormitteisen liikunnan yhteyttä kaatumisiin ja kaatumisvammoihin.  Lisäksi tutkittiin myös sitä, miten fyysinen toimintakyky ja aiemmat kaatumiset mahdollisesti muuttivat tätä yhteyttä.  6500 kotona asuvaa liikuntakykyistä, keskimäärin 79-vuotiaasta amerikkalaisnaista kutsuttiin tutkimukseen ja heitä seurattiin 13 kuukautta. Lähtötilanteessa tutkittavien kaikki liikunta ja liikkuminen mitattiin viikon ajalta vyötäröllä pidettävällä kiihtyvyysmittarilla, heidän fyysinen toimintakykynsä arvioitiin SPPB-testillä  sekä kartoitettiin kaatumisten muita riskitekijöitä. Hyväksyttävä liikuntamittaus koostui vähintään 10 tunnin kestoisesta päivittäisestä tiedonkeruusta vähintään neljän päivän ajalta. Tiedot seuranta-ajan kaatumisista kerättiin kaatumispäiväkirjalla, ja kaatumistapahtuman yksityiskohdat ja mahdolliset vammat selvitettiin eniten liikkuvassa viidenneksessä kattavasti ja muista satunnaisena otoksena.  Hyväksyttävät liikunta- ja kaatumistiedot saatiin kaikkiaan 5545 tutkittavalta.

Päätulokset
Seuranta-aikana tapahtui 5464 kaatumista. Noin kolmannes kaatumisista aiheutti jonkinasteisen vamman ja noin joka kymmenennessä tapauksessa hakeuduttiin eriasteiseen hoitoon. Vähiten kohtuukuormitteista liikuntaa päivittäin harrastaneilla tapahtui eniten kaatumisia. Vähemmän kohtuukuormitteista liikuntaa harrastaneelle puoliskolla oli lääketieteellistä hoitoa vaativan vamman todennäköisyys merkitsevästi noin 30% suurempi. Kevyen liikunnan määrällä ei ollut yhteyttä kaatumisiin.  Niilla henkilöillä, jotka harrastivat vain vähäisesti kohtuukuormitteista liikuntaa, alentunut toimintakyky tai vähintään kaksi kaatumista edeltävänä vuonna lisäsi kaatumisriskiä verrattuna henkilöihin, jotka liikkuivat enemmän mutta joilla oli muuten samanlainen riskiprofiili.

Johtopäätökset
Runsas kestävyystyyppisen liikunnan harrastaminen ei lisää iäkkäiden naisten riskiä kaatua tai saada kaatumisvamma. Vähäinen kohtuukuormitteisen määrä lisää sen sijaan kaatumisriskiä ja se korostuu erityisesti henkilöillä, joiden kaatumisriski on jo kohonnut.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Tutkimustulokset perustuivat suuren tutkittavien joukon vuoden kestoiseen seurantaan, jossa niin liikunnan määrä ja teho kuin kaatumiset kerättiin asianmukaisin tutkimusmenetelmin. Havaitut yhteydet säilyivät, vaikka useat keskeiset sekoittavat tekijät otettiin huomioon tilastollisessa tarkastelussa. Liikunnan ja kaatumisten yhteyksiä arvioitiin myös kohonneen kaatumisriskin ryhmissä. Havaitut yhteydet olivat loogisia ja niitä voi pitää hyvin luotettavina ja ne vahvistavat aiempien liikuntakyselyihin perustuvien suurten epidemiologisten seurantatutkimusten tuloksia. 

Tulosten soveltaminen käytäntöön
Tutkimuksen tulokset puhuvat vahvasti sen puolesta, että ikäihmisten liikunnan säännöllisyyteen ja riittävään tehoon on syytä kiinnittää huomiota, jotta kaatumisvammoja on mahdollista vähentää. Liian kevyttehoinen liikunta ei todennäköisesti ole tässä tarkoituksessa hyödyllistä. Erityisesti henkilöiden, joiden kaatumisriski on korkea, kannattaa panostaa ensisijaisesti kaatumisia vähentävään yhdistettyyn tasapaino- ja voimaharjoitteluun, jota on hyvä täydentää riittävätehoisella ja säännöllisellä kestävyysliikunnalla. Tarvetta liikunta-alan ammattilaisen opastukselle on myös syytä harkita. UKK-instituutin viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu selvästi tällaisen monipuolisen liikuntaharjoittelun kyky vähentää erityisesti kaatumisvammoja.

Tutustu myös UKK-instituutin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin:

D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (DEX)

Ikäihmisten liikuntatutkimus

Referoitu tutkimus
Buchner DM, Rillamas-Sun E, Di C, LaMonte MJ, Marshall SW, Hunt J, Zhang Y, Rosenberg DE, Lee IM, Evenson KR, Herring AH, Lewis CE, Stefanick ML, LaCroix AZ.  Accelerometer-measured moderate to vigorous  physical activity and incidence of fall in older women. J Am Geriatr Soc 2017: DOI:10.1011/jgs.14960 (ePub)

Tutkimuslaitokset
Department of Kinesiology and Community Health, University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL, USA

Public Health Sciences Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA

Department of Epidemiology and Environmental Health, University at Buffalo of The State University New York, Buffalo, NY, USA.

Department of Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA

Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, Seattle, WA, USA

Division of Preventive Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.

Department of Biostatistics, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA.

Department of Medicine, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA

Departments of Medicine and Obstetrics and Gynecology, Stanford University, Palo Alto, CA, USA.

Department of Family Medicine and Public Health, University of California, San Diego, San Diego, CA.USA.

 

Lyhennelmän laatija
Harri Sievänen, tutkimusjohtaja, dosentti, tekniikan tohtori, UKK-instituutti

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020