Uutinen

Liikehallintaharjoittelu helpottaa alaselkäkipua

25.6.2013 14.52

Keskeinen sisältö
Tutkimuksessa selvitetään millaista tieteellistä näyttöä on liikehallintaharjoittelun vaikuttavuudesta vähentää kroonista ja toistuvaa, epäspesifiä selkäkipua ja siihen liittyviä toiminnanrajoituksia. Liikehallintaharjoittelun vaikuttavuutta verrataan muihin yleisesti käytettyihin hoitomuotoihin, ja se osoittautui tehokkaaksi harjoittelumuodoksi.


Tutkimusasetelma
Meta-analyysi satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista (RCT)

Tausta
Aiemmat meta-analyysit eivät ole osoittaneet, että liikehallintaharjoittelu (motor control exercise) olisi yleistä liikuntaharjoittelua vaikuttavampi selkäkipujen ja sen aiheuttamien haittojen hoitomuoto. Viime vuosina (2008-2011) on raportoitu useita uusia ja korkeatasoisia RCT-tutkimuksia liikehallintaharjoittelun vaikuttavuudesta, minkä vuoksi oli tarpeen tehdä niistä uusi meta-analyysi.

Tutkimusongelma(t):
Tavoitteena oli selvittää, miten lyhytaikainen (4-6 vk), keskipitkä (4 -8 kk) ja pitkäaikainen (8-15 kk) liikehallintaharjoittelu vaikuttaa kipuun ja toimintahaittoihin potilailla, joilla on kroonisesti ja toistuvasti alaselkäkipua.

Menetelmät
Vuoden 2011 lokakuuhun mennessä ilmestyneet RCT-tutkimukset etsittiin sähköisistä tietokannoista. Tulosmuuttujatiedot selkäkivusta ja toiminnanrajoituksista muunnettiin asteikolle 0-100.

Päätulokset
Meta-analyysiin hyväksyttiin 16 tutkimusta. Analyysin mukaan toiminnanrajoitusten hoito liikehallintaharjoittelulla oli sekä lyhytaikaisessa, keskipitkässä että pitkäaikaisessa seurannassa tehokkaampaa kuin yleinen liikuntaharjoittelu. Kivun hoidossa liikehallintaharjoittelu oli vaikuttavamaa lyhyessä ja keskipitkässä seurannassa. Manuaaliseen terapiaan verrattuna liikehallintaharjoittelu paransi toimintakykyä paremmin, mutta vaikutuksissa kipuun ei ollut eroa.
Mini-interventioon (neuvontaa) verrattuna liikehallintaharjoittelu oli tehokkaampaa sekä selkäkivun että toiminnanrajoitusten hoidossa riippumatta seurannan kestosta.

Johtopäätökset
Liikehallintaharjoittelu näyttäisi olevan useita muita käytössä olevia menetelmiä parempi hoitomuoto potilaille, jotka kokevat kroonista ja toistuvaa epäspesifiä alaselkäkipua. Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti siitä, millaiset epäspesifin alaselkäkivun alaryhmät hyötyvät eniten liikehallintaharjoittelusta.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Tutkimus oli menetelmällisesti hyvin toteutettu.

Tulosten soveltaminen käytäntöön
Tulosten soveltamista käytäntöön hankaloittaa se, että toistaiseksi ei tarkasti tiedetä, minkä tyyppiset liikehallintaharjoitukset ovat tärkeitä fyysisen toimintakyvyn edistämisessä ja kivun vähentämisessä. Toimivatko pieniä syviä lihaksia aktivoivat harjoitukset paremmin kuin kuormituksessa aktivoituvien vartalon lihasten toiminnallinen harjoittaminen? Näiden harjoitteiden vaikutusmekanismeja ei myöskään tunneta.

Referoitu tutkimus
Byström MG, Rasmussen-Barr E, Grooten WJ. Motor control exercises reduces pain and disability in chronic and recurrent low back pain: a meta-analysis. Spine 2013;38:E350-8.

Tutkimuslaitos
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden: Neurobiologian, Ympäristölääketieteen ja Terveystieteiden osastot.

Avainsanat
liikuntaharjoittelu/terapeuttinen harjoittelu, alaselkäkipu, liikehallinta, stabiloiva harjoittelu, monihalkoinen lihas (multifidus), poikittainen vatsalihas, kuntoutus

Lyhennelmän laatija
Erikoistutkija Jaana Suni, dosentti, TtT, UKK-instituutti

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020