Iäkkäiden kaatumisvammat 1970-2012

Iäkkäiden kaatumisvammat ja -kuolemat Suomessa vuosina 1970–2012

Niina Korhosen väitöskirjatiedote 12.12.2014

Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat nykyään merkittävä kansanterveysongelma. Vammojen ja kuolemien lisäksi kaatumiset heikentävät potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttavat huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vammojen ja kuolemien ilmaantuvuuden muutoksia Suomessa 1970-luvun alusta vuoteen 2012. Kaatuminen on yleisin tapaturmakuoleman syy Suomessa. Tutkimusjakson aikana kaatumiset ja myrkytykset ohittivat liikennekuolemat yleisimpinä aikuisten tapaturmakuolemien syinä Suomessa. Samaan aikaan iäkkäiden naisten kaatumiskuolemien ilmaantuvuus kuitenkin väheni ja viimeisinä havaintovuosina myös iäkkäillä miehillä ilmaantuvuuden nousu taittui.

Kaatumisten aiheuttamat sairaalahoitoa vaativat vammat lisääntyivät 1970-luvulta 1990-luvun loppupuolelle asti, ja sen jälkeen niiden ilmaantuvuus on laskenut. Sama havainto koski myös lonkkamurtumia. Sen sijaan vakavien päävammojen ja kaularankavammojen ilmaantuvuus lisääntyi koko tutkimusjakson ajan. Nämä havainnot osoittivat, että iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vakavien vammojen profiili on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Kaikkiaan kaatumisten aiheuttamien vammojen lukumäärän arvioidaan lisääntyvän Suomessa vuoteen 2030 mennessä, sillä iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä kasvavat nopeasti jo aivan lähitulevaisuudessa.

Tarkkoja syitä tutkimuksessa havaituille muutoksille ei tiedetä, mutta elämäntapojen ja ympäristötekijöiden muutoksilla on voinut olla vaikutusta kehitykseen. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voitaisiin entistä paremmin ymmärtää iäkkäiden kaatumisvammojen ja -kuolemien profiilin muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi tarvitaan systemaattisia toimia kaatumisten ja niistä aiheutuvien vammojen ehkäisemiseksi.

Tutkimuksen tiedot saatiin valtakunnallisesta kuolinsyyrekisteristä, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä ja väestörakenne ja – ennuste tilastoista. Vammojen ja kuolemien lukumäärä, ilmaantuvuus ja ikävakioitu ilmaantuvuus laskettiin jokaiselle tutkimusvuodelle. Lisäksi laskettiin ikäryhmittäiset ilmaantuvuudet eri ikäluokille. Ikävakiointi tehtiin erikseen miehille ja naisille käyttäen suoraa ikävakiointia ja vammojen lukumäärää vuoteen 2030 asti ennustettiin lineaarisen regressiomallin avulla.

Lääketiet. lisensiaatti Niina Korhosen väitös oli Tampereen yliopistossa pe 12.12.2014.

Lue Tampereen yliopiston väitöstiedote.

 
Edellinen muokkaus: 15.12.2014