Liikkumisreseptin käyttöä liikunta-neuvonnassa onnistuttiín lisäämään

Liikkumisreseptin käyttöä liikunta-neuvonnassa onnistuttiin lisäämään

Tiedote 19.10.2016

Liikuntaneuvonnan kehittämishankkeessa onnistuttiin lisäämään Liikkumisreseptin käyttöä terveyskeskuksissa. Muutokset liikuntaneuvonnan useudessa, sisällössä ja yhteistyössä vaativat enemmän aikaa ja työntekijöiden sitoutumista.

Liikuntaneuvonta on tärkein keino edistää liikuntaa terveydenhuollossa, mutta sen toteuttamisessa on monenlaisia puutteita. UKK-instituutin hankkeessa pyrittiin kehittämään liikuntaneuvontaa terveyskeskuksissa. Yhtenä tavoitteena oli lisätä Liikkumisreseptin tunnettuutta ja käyttöä. Liikkumisresepti on kehitetty liikuntaneuvonnan tueksi valtakunnallisessa hankkeessa vuonna 2002.

Näin kehittämishanke toteutui
Puoli vuotta kestäneeseen kehittämishankkeeseen osallistui neljä pirkanmaalaista terveyskeskusta vuosina 2010 - 2012. Hankkeeseen osallistuneet terveyskeskukset nimesivät kehittämistyölle oman vastuutiimin. UKK-instituutin tutkijat tukivat tiimejä tapaamisilla ja kirjallisella aineistolla. Liikuntaneuvontaa arvioitiin työntekijöille ja potilaille suunnatuilla kyselyillä ennen kehittämistoimintaa ja sen jälkeen. Lisäksi henkilökunta kirjasi viiden päivän ajan liikuntaneuvonnan toteutumista vastaanottokäynneillä. Myös liikuntatoimen työntekijöitä haastateltiin puhelimitse liikuntaneuvonnan yhteistyöstä.

Työntekijöiden toiminnassa pieniä muutoksia jo lyhyessä ajassa
Liikkumisreseptin tunteminen ja käyttö liikuntaneuvonnassa lisääntyi terveyskeskusten työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi Liikkumisreseptin käytöstä sopiminen työntekijöiden kesken yleistyi, samoin kuin reseptin käyttö sisäisenä lähetteenä. Lievää myönteistä kehitystä tapahtui myös työntekijöiden terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan osaamisessa ja liikuntaneuvonnan yhteistyössä terveyskeskusten ulkopuolelle.

Työyhteisö- ja organisaatiotason muutokset vaativat aikaa ja panostusta
Kehittämistyö ei kuitenkaan lisännyt liikuntaneuvontaa eikä monipuolistanut sen sisältöä. Liikuntaneuvontaa ei myöskään kirjattu potilastietoihin aiempaa useammin, eikä liikuntaneuvonnan yhteistyö terveyskeskusten sisällä lisääntynyt. Muutosten aikaansaamiseksi olisi tarvittu organisaatiotason päätöksiä ajankäytöstä, teknisiä ratkaisuja sähköiseen potilastietojärjestelmään ja ammattiryhmien välistä sopimista seuranta- ja lähetekäytännöistä. Nämä toimet edellyttävät kuitenkin pitkäjänteistä suunnittelua ja koko henkilökunnan sitoutumista, mihin terveyskeskuksissa ei tämän hankkeen puitteissa tuntunut riittävän resursseja.

Mitä kehittämistyö opetti?
Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveydenhuollossa ei käy ”käden käänteessä”. Siihen tarvitaan koulutuksen lisäksi työyhteisö- ja organisaatiotason päätöksiä, eri ammattiryhmien sitoutumista sekä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä.
Kehittämisen tueksi hankkeessa tuotettiin työkirja ”Liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi – Liikkumisresepti käyttöön”, joka on vapaasti tulostettavissa UKK-instituutin verkkosivuilta. UKK-instituutin verkkokoulutus ”Liikuntaneuvonnan perusteita ja välineitä” puolestaan vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten liikuntaneuvonnan osaamista.

Hankkeesta ilmestyneet raportit:

Aittasalo M, Toropainen E, Kukkonen-Harjula K, Rinne M, Tokola K, Vasankari T. Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2016;53():162-177.

Aittasalo M, Kukkonen-Harjula K, Toropainen E, Rinne M, Tokola K, Vasankari T. Developing physical activity counselling in primary care through participatory action approach. BMC Family Practice 2016;17:141

Lisätietoja:

Henkilöä ei löydy

 

Interventio liikuntaneuvonnan kehittämiseksi ja liikkumisreseptin käyttöönottamiseksi perusterveydenhuollossa

Yksivuotisessa tutkimuksessa kehitetään liikuntaneuvonnan käytäntöjä neljässä terveyskeskuksessa. Liikuntaneuvonnan työvälineenä käytetään Liikkumisreseptiä. Terveyskeskuksissa käytännön kehittämistoimista huolehtii vastuutiimi, jota tuetaan tutortapaamisilla UKK-instituutin tutkijan kanssa.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 19.10.2016