LIITU 2016: Lasten ja nuorten liikuntavammat ovat yleistyneet

LIITU 2016: Lasten ja nuorten liikuntavammat ovat yleistyneet

Liikunnan edistämisen yksi haaste ovat samanaikaisesti lisääntyvät liikuntavammat. Liikuntavammojen ehkäisy on mahdollista ja siihen kannattaa panostaa kaikissa ikäryhmissä, jotta liikunnan terveyshyötyjä ei menetetä.


LIITU eli lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimus
on kansallinen trendiseurantatutkimus, joka toteutettiin keväällä 2016 toisen kerran. Yksi tutkimuksen aiheista oli suomalaisten 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntavammoihin liittyvät tekijät. Tutkimuksen tulokset on julkaistu valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjan raportissa:
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa, LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016 -
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa s.62-66
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/438/LIITU_2016.pdf

Liikunnassa sattuneiden loukkaantumisten määrää selvitettiin erikseen urheiluseuraliikunnassa, muussa vapaa-ajan liikunnassa ja koululiikunnassa. Lisäksi selvitettiin missä liikuntalajeissa loukkaantumiset urheiluseurassa ja muussa vapaa-ajan liikunnassa sattuivat.

Kuvio 1: Liikunnan aikana loukkaantuneiden osuus tutkimusvuosittain kolmessa eri liikuntaympäristössä vuosina 2014 ja 2016

Yli puolet nuorista loukkaantui liikunnan parissa vuoden aikana

Tutkimukseen osallistuneista nuorista 53 % ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan yhteydessä vähintään kerran edeltävän vuoden aikana. Pojista oli loukkaantunut 56 % ja tytöistä 50 %. Tarkastelluista kolmesta liikuntaympäristöstä loukkaantumisia sattui eniten urheiluseuraliikunnassa (49 %) ja vähiten koululiikunnassa (20 %).

Urheiluseuraliikunnassa ja koululiikunnassa loukkaantuneiden osuudet olivat yhtä suuria eri ikäryhmissä. Muussa vapaa-ajan liikunnassa loukkaantumisten määrä väheni iän myötä, 11- ja 13-vuotiaille sattui enemmän loukkaantumisia kuin 15-vuotiallle. Pojille sattui enemmän loukkaantumisia urheiluseuraliikunnassa ja muussa vapaa-ajan liikunnassa kuin tytöille. Koululiikunnassa loukkaantuneiden osuudessa ei ollut eroa sukupuolten välillä.

Lisääntyvä liikunnan harrastaminen ei suojaa vammoilta

Loukkaantumiset olivat yhteydessä itsearvioituun liikunta-aktiivisuuteen. Loukkaantumisriski kasvoi merkitsevästi kun liikuntaa harrastettiin vähintään 60 minuuttia päivässä viitenä päivänä viikossa tai useammin. Tulokset osoittavat, että aktiivinen liikunnan harrastaminen ei suojaa vammoilta, vaan vammat lisääntyvät harrastamisen määrän noustessa.
Loukkaantumisia sattui eniten niissä lajeissa, joissa harrastajamäärät ovat suuria. Urheiluseuraliikunnassa pojille sattui eniten vammoja jalkapallossa, jääkiekossa ja salibandyssä, tytöille ratsastuksessa, jalkapallossa ja tanssissa.
Liikuntavammat ovat lisääntyneet

Huolestuttava trendi on, että liikunnan parissa sattuneita loukkaantumisia raportoitiin vuonna 2016 enemmän kuin vuonna 2014 kaikissa kolmessa liikuntaympäristössä. Prosenttiyksikköinä kasvua oli eniten muussa vapaa-ajan liikunnassa ja vähiten koululiikunnassa.

Tulokset osoittavat, että liikuntavammojen ehkäisytyötä tulee tehostaa kaikissa ikäryhmissä. Koulut ja urheiluseurat tavoittavat kohderyhmän kattavasti ja ovat tämän vuoksi otollisia paik¬koja vammojen ehkäisytyön toteuttamiselle. Täydennyskoulutusten lisäksi, opettajien, ohjaajien ja valmentajien olisi tärkeä hyödyntää Lii¬kuntavammojen valtakunnallisen ehkäisyohjelman (LiVE) ilmaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa verkkomateriaalia:

TerveUrheilija.fi
• Valmentajat
• Ohjaajat
• Urheilijat

TerveKoululainen.fi
• Peruskoulun opettajat
• Terveydenhoitajat
• Oppilaat

SmartMoves.fi
• Ammatillisten oppilaitosten henkilöstö
• Terveydenhoitajat
• Opiskelijat

LIITU 2016 -kyselytutkimuksesta vastasi Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus yhteistyössä muiden liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden, KIHUn, LIKESin, UKK-instituutin, Turun yliopiston, Nuorisotutkimusseuran, Folkhälsanin ja valtion liikuntaneuvoston kanssa. Paikallaanolon ja liikkumisen objektiivisista mittauksista vastasi UKK-instituutti yhdeksän alueellisen kumppanin kanssa.

Lisätietoa:

LIITU-tutkimuksen liikuntavammaosuudesta:

Jari Parkkari
Jari Parkkari
ylilääkäri
lääketieteen tohtori, Chief Physician, D.Med.Sc.
Puh. 050 592 3848
Asiantuntemus
 • kansanterveystieteen dosentti (Tampereen yliopisto)
 • liikuntalääketiede
 • liikuntaturvallisuus
 • doping

 

LiVE-ohjelman kehittämishankkeista:

Anne-Mari Jussila
Anne-Mari Jussila
hallinto- ja kehitysjohtaja, Administration and Development Director
liikuntatieteiden maisteri, Master of Sport Sciences, PhD student (childrens and adolescents physical activity and sedentary behaviour).
Puh. 044 288 2123
Asiantuntemus
 • lasten ja nuorten liikunnan edistäminen
 • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
 • Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, LiVE
 • Terve koululainen -hanke, TEKO
 • Terve urheilija -hanke
 • Smart moves -hanke
 • vastuualueina taloushallinto, kiinteistö, ICT, koulutus ja viestintä 

 
Edellinen muokkaus: 04.01.2017