Kuntosali- ja tasapainoharjoittelu sopii iäkkäille naisille

Kuntosali- ja tasapainoharjoittelu sopii iäkkäille naisille

 Mediatiedote 3.10.2011

Vähintäänkin kohtuullisesti rasittava voimaharjoittelu ja tasapaino-hyppelyharjoittelu ovat turvallisia ja käyttökelpoisia harjoitusmuotoja kotona asuville suhteellisen terveille iäkkäille naisille. Etenkin voima-, tasapaino- ja hyppelyharjoitteita yhdistävä harjoittelu ehkäisee naisten fyysisen toimintakyvyn ja luuston heikkenemistä.

Tämä käy ilmi terveystieteiden maisteri Saija Karinkannan UKK-instituutissa tekemästä tutkimuksesta, jossa 70—78-vuotiaat tamperelaisnaiset harjoittivat säännöllistä liikuntaa vuoden ajan. Fyysisen toimintakyvyn säilyttämiseksi ikääntyneiden olisi syytä jatkaa säännöllistä liikuntaa, vaikka tutkimuksessa joitakin harjoitusvaikutuksia oli nähtävissä vielä vuosi harjoittelun lopettamisen jälkeenkin.

Hyvä fyysinen toimintakyky on keskeinen iäkkäiden itsenäiseen elämään vaikuttava tekijä. Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen lisää avun tarvetta ja altistaa laitoshoidolle. Usein myös iäkkäiden kaatumisten taustalla on fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, kuten alentunut alaraajojen lihasvoima sekä heikentynyt kehon tasapaino ja liikkumiskyky. Lisäksi luun heikkeneminen lisää iäkkään riskiä saada kaatumistilanteissa luunmurtuma.

Terveystieteiden maisteri Saija Karinkannan väitöskirja perustuu UKK-instituutissa tehtyyn Ikäihmisten liikuntatutkimukseen. Tutkimuksessa arvioitiin kahden eri liikuntaharjoitteluohjelman sekä näiden yhdistelmän vaikutuksia kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisten ja murtumien riskitekijöihin. Lisäksi arvioitiin harjoitusohjelmien soveltuvuutta iäkkäille naisille sekä tarkasteltiin saavutettujen harjoitusvaikutusten pysyvyyttä.

149 tutkimukseen osallistuvaa 70—78-vuotiasta tamperelaisnaista satunnaistettiin neljään ryhmään: voimaharjoittelu-, tasapaino-hyppelyharjoittelu, yhdistetty harjoittelu (voima + tasapaino-hyppelyharjoittelu) ja verrokkiryhmä. Harjoitusryhmäläiset harjoittelivat ohjatusti kolme kertaa viikossa 12 kuukauden ajan. Verrokkiryhmään arpoutuneet naiset liikkuivat entiseen malliin. Mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa, heti intervention päätyttyä ja vielä vuosi intervention päättymisen jälkeen.

Harjoittelu soveltui hyvin naisille. Intervention päätyttyä kaikki harjoitteluryhmät olivat hyötyneet harjoittelusta verrokkeihin verrattuna. Eniten hyötyivät yhdistettyä harjoittelua tehneet. Yhdistetty voima- ja tasapaino-hyppelyharjoittelu paransi naisten alaraajojen lihasvoimaa ja kehon dynaamista tasapainoa sekä itse arvioitua fyysistä toimintakykyä. Lisäksi aktiivisesti harjoitelleiden naisten sääriluun lujuus parani. Vuosi harjoittelun lopettamisen jälkeen noin puolet harjoittelun avulla saavutetuista hyödyistä oli nähtävissä dynaamisessa tasapainossa ja luun lujuudessa. Muu harjoittelun avulla saavutettu hyöty oli kuitenkin menetetty.

Terveystieteiden maisteri Saija Karinkannan väitöskirja To Keep Fit and Function — Effects of three exercise programs on multiple risk factors for falls and fractures in home-dwelling older women, Kolmen eri liikuntaohjelman vaikutukset kaatumisten ja murtumien vaaratekijöihin kotona asuvilla iäkkäillä naisilla tarkistetaan väitöstilaisuudessa la 8.10.2011 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3. Vastaväittäjänä on professori Raija Korpelainen Oulun yliopistosta.

Lisätiedot

Saija Karinkanta
Saija Karinkanta
projektipäällikkö/erikoistutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti, Senior Researcher, Ph.D., PT (physical therapist (Am.) / physiotherapist (Br.)
Puh. 050 434 5869
Asiantuntemus
  • iäkkäiden liikunta
  • iäkkäiden suoritus- ja toimintakyky
  • kaatumisten ja murtumien ehkäisy
  • liikunta ja luusto

Ikäihmisten liikuntatutkimus

Effects of physical activity on balance, muscle strength, gait and bone health in elderly women: Randomized controlled and follow-up study

Tutkimuksessa selvitettin fyysisen aktiivisuuden vaikutusta tasapainoon, lihasvoimaan, elämänlaatuun ja luustoon iäkkäillä naisilla. Hanke on sisältänyt vuoden liikuntaharjoitteluosuuden ja tutkimukseen osallistuvien seurannan yhden ja viiden vuoden jälkeen harjoitteluohjelman lopettamisest

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 17.11.2014