Tutkimus

Naisvoimistelu ja kaatumisvammojen ehkäisy: Pitkäaikaisen naisvoimisteluharrastuksen yhteys iäkkäiden naisten vakaviin kaatumisvammoihin ‒ 20 vuoden seuranta (NAVO20)

Tässä 20 vuoden seurannassa tarkastellaan, sattuuko pitkään naisvoimistelua harrastaneille naisille vähemmän hoitoa vaativia kaatumisvammoja kuin liikuntaa harrastamattomille saman ikäisille naisille.

 

Tausta

Heikentynyt lihasvoima ja liikkumiskyky altistavat kaatumisille ja kaatumisvammoille, jotka voivat aiheuttaa toimintakyvyn vajausta, lisätä kaatumispelkoa ja rajoittaa liikkumista, jolloin toimintakyky edelleen huononee ja kaatumisriski suurenee, ja noidankehä on valmis. Yksinkertaistaen voi sanoa, että parasta kaatumisvammojen hoitoa on kaatumisten ehkäisy. Liikunta vaikuttaa monipuolisesti toimintakykyyn parantaen sekä lihasvoimaa, liikkumiskykyä että tasapainoa vähentäen siten kaatumisvaaraa. 1990-luvun lopulla tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa verrattiin naisvoimistelijoita samanikäisiin liikuntaa harrastamattomiin naisiin ja havaittiin, että pitkään naisvoimistelua harrastaneilla oli niin parempi toimintakyky kuin paremmat lihasvoimat.

Tavoite

Tässä 20 vuoden seurannassa tarkastellaan, sattuuko pitkään naisvoimistelua harrastaneille naisille vähemmän hoitoa vaativia kaatumisvammoja kuin liikuntaa harrastamattomille saman ikäisille naisille.

Asetelma

Alun perin tutkimukseen osallistui 233 tervettä, 55-72-vuotiasta tupakoimatonta naista (117 naisvoimistelijaa ja 116 liikuntaa harrastamatonta naista). Kuusi vuotta myöhemmin heidät kutsuttiin seurantamittauksiin. Säännöllinen, pitkäaikainen naisvoimistelu oli yhteydessä parempaan toimintakykyyn ja liikkumisvarmuuteen, jotka ovat tärkeitä tekijöitä ehkäistäessä kaatumisia ja kaatumisten aiheuttamia vammoja vanhusväestössä.
Suunnitellussa 20-vuotisseurannassa tarkastellaan, sattuuko naisvoimistelijoille vähemmän hoitoa vaativia kaatumisvammoja iän myötä. Alkuperäisen poikkileikkaustutkimuksen jälkeisellä 20 vuoden ajanjaksolla (v.1998-2017) tapahtuneet kaatumisvammat selvitetään Tampereen kaupungin terveydenhuollon potilastietokannasta (Pegasos) mukaan lukien ensiavussa hoidetut kaatumisvammat. Päävastemuuttuja on kaatumisten aiheuttamat hoitoa vaatineet vammat, toissijaisina muuttujina tarkastellaan erikseen lonkkamurtumia, muita murtumia ja päävammoja sekä mahdollisia kaatumisen aiheuttamia kuolemia.

Tampereen kaupungin potilastutkimuslupa on myönnetty 28.11.2017.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Hanke alkanut 2018
Julkaisuja
Does long-term recreational gymnastics prevent injurious falls in older women? A prospective 20-year follow-up (scientific article) (2020)
Bone mass and strength and fall-related fractures in older age (scientific article) (2019)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019