Tutkimus

Räätälöidysti liikkumaan − työkykyä ja terveyttä edistävä liikuntaneuvontahanke Nokian kaupungin työntekijöille

Työkyvyn edistäminen ja tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentäminen henkilökohtaisesti räätälöidyn liikuntaneuvonnan avulla.

Tausta

Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauspoissaolokustannuksista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Nokian kaupungissa TULE-sairauksista johtuvat sairauslomat lisääntyivät huolestuttavan paljon vuonna 2017. Sen seurauksena Nokian kaupunki kehitti uudenlaiseen yhteistyömallin henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon (Terveystalo) ja liikuntapalveluiden välille: käyttöön otettiin liikuntalähete, jolla työntekijät ohjataan perusterveyshuollosta liikuntaneuvontaan Nokian kaupungin liikuntapalveluihin. "Räätälöidysti liikkumaan" -tutkimus selvittää uuden toimintatavan vaikuttavuutta.

Tavoite ja kohderyhmä

Tutkimuksen tavoitteena on edistää Nokian kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työkykyä sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita henkilökohtaisesti räätälöidyn liikuntaneuvonnan avulla. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lähihoitajat, ruokapalvelu- ja siivouspalveluhenkilöstö sekä kiinteistöhoitajat. Näiden ammattiryhmien työ on fyysisesti kuormittavaa, ja tuki- ja liikuntaelinten kipuoireet ovat yleisiä.

Asetelma

Tutkimus on 24 kuukautta kestävä satunnaistettu kontrolloitu interventio, jossa tutkittavat arvotaan kahteen tutkimusryhmään, liikuntaneuvonta- ja vertailuryhmään. Liikuntaneuvonta-intervention kesto on 6 kk. Tutkimusmittaukset tehdään kaikille sisäänottokriteerit täyttäneille tutkittaville henkilöille tutkimuksen alussa, välittömästi liikuntaneuvontaintervention päätyttyä 6 kk:n jälkeen sekä 12 ja 24 kk:n seurannan jälkeen.

Tutkimuksen päätulosmuuttuja on itsearvioitu työkyky (asteikko 0-10), jonka mukaan tutkimuksen tilastolliset voimalaskelmat on tehty. Tutkimuksessa mitataan ja seurataan viikon ajan fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta pienikokoisen Liikemittarin avulla. Fyysistä kuntoa mitataan kolmella kuntotestillä: hartianseudun liikkuvuus, muunneltu punnerrustesti ja 6 min kävelytesti. Sähköisesti täytettävillä kyselyillä selvitetään tutkittavien liikkumisen muotoja ja motivaatiota. Terveydentilaa tarkastellaan erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön (rasittuneisuus, kipu kehon eri osissa, fyysiseen toimintaan liittyvä pelkovälttämiskäyttäytyminen), psyykkisen hyvinvoinnin ja elämälaadun osalta.

Nokian kaupungin liikuntapalveluiden ammattilaiset vastaavat tutkimuksen liikuntaneuvonnasta. Neuvontakäyntejä on yhteensä 2-3 puolen vuoden aikana. Ensimmäisellä käynnillä tutkittavalle tehdään kolme kuntotestiä (hartianseudun liikkuvuus, muunneltu punnerrustesti, 6 min kävelytesti) ja henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, jonka laadinnassa liikuntaneuvoja hyödyntää Liikemittarin keräämän tiedon perusteella laadittua henkilökohtaista palautetta viikon ajalta. Ensimmäisen käynnin päätteeksi tutkittava saa ensimmäisen puolen vuoden ajaksi lainaksi interaktiivisen ExSed-liikemittarin ja sen käyttöön kuuluvan älypuhelimen, josta voi seurata omaa päivittäistä fyysistä aktiivisuuttaan.

UKK-instituutin vastuulla on selvittää liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta työkykyyn ja siihen liittyviin tekijöihin. Lisäksi selvitetään toimintamallin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta suhteessa terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jaana Suni
Jaana Suni
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori
Puh. 050 373 0253
Asiantuntemus
  • terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)
  • aikuisväestön terveyskunnon ja fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi
  • terveysliikunnan annostelu terveyskunnon eri osa-alueilla
  • selän terveys
Tutkijaryhmä Jaana Suni (vastaava tutkija), Tommi Vasankari, Marjo Rinne, Minna Aittasalo, Tuomas Erkkilä (Nokian kaupunki)
Yhteistyö Nokian kaupunki, Terveystalo
Eettinen toimikunta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta (R18184)
Hanke alkanut 2018

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019