Tutkimus

Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy: kaatumis- ja osteoporoosiklinikka (KAAOS)

The Chaos Clinic for prevention of falls and related injuries: a randomised, controlled trial

Ikääntyvien kaatumisia, luukatoa ja niistä aiheutuvien vammautumisien ehkäisyä kaatumis- ja osteoporoosiklinikkatoiminnan avulla selvittävä tutkimus.

 

Tausta

Kaatuminen on ikäihmisten yleisin tapaturma. Suomessa sattui vuonna 2009 kaiken kaikkiaan lähes 1,1 miljoonaa tapaturmaa. Lähes kolme neljäsosaa oli koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Yleisin tapaturmien syy on kaatuminen. Kaatumistapaturmia on arviolta lähes 400 000 vuosittain. Suurin osa kaatumisvammoista on lieviä (mustelmia, ruhjeita, haavoja, venähdyksiä ja vamma-alueen kipuilua). Pahimmillaan kaatuminen voi aiheuttaa murtumia, kallovammoja ja jopa kuoleman.

Kaatumisen vuoksi kuolee vuosittain kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa. 90 % kaatumiseen kuolleista on ikäihmisiä. Yksi keskeisimmistä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon haasteista onkin kaatumistapaturmien tehokkaampi ehkäisy

Jotta kaatumistapaturmien ehkäisy olisi nykyistä tehokkaampaa, kannattaa huomio keskittää henkilöihin, joiden tiedetään kuuluvan kaatumisen ja murtumien suhteen riskiryhmiin. Jokainen terveydenhuollon ammattihenkilö voi jopa yhdellä yksinkertaisella kysymyksellä kartoittaa nopeasti kuuluuko asiakas riskiryhmään. Tuo kysymys kuuluu: Onko teillä viimeisen vuoden sisään ollut tasapaino-ongelmia tai kaatumisia? Jos vastaus on kyllä, kannattaa riskitekijöitä lähteä laajemmin selvittämään.

 

KAAOS-klinikan toimintamalli

KAAOS-klinikkatoiminta alkoi syksyllä 2003 Lappeenrannassa. Tampereella toiminta aloitettiin vuonna 2004.

Kaatumis- ja osteoporoosiklinikka (KAAOS) on terveydenhuollon yksikkö, jonka toiminta keskittyy ikääntyvän väestön kaatumisten, luukadon sekä niistä aiheutuvien luunmurtumien ja muiden vammojen ehkäisyyn. Kaatumisten ja murtumien riskitekijät kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. Suositukset ja toimenpiteet kohdistetaan riskitekijöihin sen mukaan, miten se on asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisinta ja tehokkainta.

KAAOS-klinikkaan ohjataan yli 70-vuotiaita, kaatumisen ja / tai murtumien riskiryhmiin kuuluvia. Riskiryhmään kuuluva henkilö voi myös oma-alotteisesti ottaa klinikkaan yhteyttä, mikäli täyttää vastaanottokriteerit.

Vastaanottokriteerinä on 70 vuoden alaikärajan lisäksi yksi tai useampia seuraavista riskitekijöistä:

 • huono liikunta- / toimintakyky (käyttää liikkumiseen apuvälinettä)
 • kaatuilutaipumus (kaatunut vähintään 3 kertaa viimeisen vuoden aikana)
 • tuore tai aiempi osteoporoottinen murtuma
 • äidillä tai isällä ollut osteoporoottinen murtuma (lonkkamurtuma)
 • osteoporoosi (todettu tai vahva epäily)
 • kehon painoindeksi alle 19
 • osteoporoosi-, kaatumis-, tai murtumariskiä lisäävä perussairaus
 • laitosasuminen.

KAAOS-klinikan henkilökuntaan kuuluvat fysioterapeutti, terveydenhoitaja ja lääkäri.

Fysioterapeutti

 • testaa asiakkaan liikunta- ja toimintakyvyn erilaisten testien avulla (tasapaino, kävelynopeus, tuolista ylös nousu, reaktioaika, polven ojennusvoima, käden puristusvoima ja TUG (timed up and go -testi)

Terveydenhoitaja

 • haastattelee asiakkaan (henkilötiedot, liikuntatottumukset, päivittäinen toimintakyky, sairaudet, lääkitykset, ruokavalio)
 • kartoittaa Ca- ja D-vitamiinin saannin, kaatumispelon, aikaisemmat kaatumisvammat ja mahdollisen tupakoinnin sekä alkoholinkäytön
 • testaa psyykkisen suorituskyvyn Mini-Mental -ja depressioseulatesteillä

Lääkärintarkastuksessa

 • käydään karkeasti läpi kaikki elinjärjestelmät kiinnittäen erityisesti huomiota näöntarkkuuteen (mahdollinen harmaakaihi), tuki- ja liikuntaelimistöön ja verenkiertoelimistöön
 • saadaan DXA-luuntiheysmittauksella tietoa asiakkaan luuston kunnosta.

Asiakkaille tehdään myös ortostaattinen koe. Fysioterapeutti tai terveydenhoitaja tekee asiakkaalle kotikäynnin. Siinä kartoitetaan kotiympäristön turvallisuus Kotitapaturmien ehkäisykampanjan tarkastuslistan mukaan. Kokonaisvaltaisen riskitekijäkartoituksen jälkeen KAAOS-klinikan henkilökunta päättää tarvittavista toimenpiteistä sekä ohjaa ja valvoo niiden toteutumista.


Voima ja tasapaino tärkeitä

Kaatumisia ehkäisevistä toimenpiteistä voima- ja tasapainoharjoittelun on osoitettu olevan paras yksittäinen toimenpide. Se on jopa kustannusvaikuttavaa yli 80-vuotiaiden ikäryhmässä. KAAOS-klinikalla kaikki asiakkaat saavat henkilökohtaisesti räätälöidyn liikkumisreseptin, jossa erityishuomio kohdistetaan alaraajojen lihasvoimiin ja tasapainoon. Myös kodin vaaratekijöiden minimointi ja D-vitamiinin riittävän päivittäisen saannin turvaaminen ovat erityisen tärkeitä kaatumisten ehkäisemiseksi.

Muita kaatumisten ehkäisyyn tähtääviä toimenpiteitä ovat

 • ravitsemusneuvonta
 • kaatumisriskiä lisäävien sairauksien hoito
 • lääkityksien tarkistus
 • alkoholin liikakäytön välttämiskehotus
 • tupakoinnin välttämis- / lopetuskehotus
 • lonkkasuojaimen käyttösuositus tarpeen mukaan.

 

KAAOS-klinikkatoiminnan vaikuttavuustutkimus

UKK-instituutin tapaturma- ja osteoporoosiyksikkö tutkii KAAOS-klinikkatoiminnan vaikuttavuutta satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimusasetelmassa yhteistyössä Lappeenrannan ja Tampereen KAAOS-klinikoiden kanssa. Klinikoiden asiakkaat on satunnaistettu vuosina 2005—2009 tutkimus- ja seurantaryhmiin. Jokaista asiakasta on seurattu vuoden ajan. Kaikki kaatumiset ja kaatumisvammat on kirjattu ylös. Aineiston keruu päättyi elokuussa 2010.

Tutkimuksella halutaan selvittää luotettavasti, voidaanko kaatumis- ja osteoporoosiklinikkatoiminnan avulla vähentää ikääntyvien kaatumisia, luukatoa ja niistä aiheutuvia vammautumisia (osteoporoottisia murtumia) sekä sitä, kuinka paljon ja millaisia vammoja ja murtumia pystytään ehkäisemään, miten vähentyneet vammat näkyvät kohdeväestön elämän laadussa ja mikä on toiminnan kustannustehokkuus.

Tutkimuksen mukaan KAAOS-klinikan toiminnalla voitiin vähentää kaatumisia ja sen seurauksena syntyneitä vammoja lähes 30 %. Tulos antaa aiheen suositella KAAOS-klinikkatoiminnan laajentamista koko Suomeen.

Esite KAAOS-klinikan toiminnan vaikuttavuudesta

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Mika Palvanen, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Markku Järvinen (TAYS), Jari Parkkari, Maarit Piirtola
Yhteistyö Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Tampereen kaupunki, Vanhustyön keskusliitto, Lappeenrannan kuntoutus- ja kylpyläsäätiö, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, sosiaali- ja terveysministeriö
Rahoittajat Sosiaali- ja terveysministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Juho Vainion Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 7.10.2003 ja 18.11.2003 (ETL-koodi R03161)
Hanke alkanut 2003
Hanke päättynyt 2013
KV-rekisterin tunnus ISRCTN48015966
Julkaisuja
A CDC Compendium of Effective Fall Interventions (2015)
Kaaos-klinikka - todistetusti tehokasta kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyä (2015)
The Chaos Clinic Falls Prevention Program Effective for Reducing Falls in Elderly Patients (2014)
Effectiveness of the Chaos Falls Clinic in Preventing Falls and Injuries of Home-Dwelling Older Adults (2014)
Kaaos-klinikalla annettujen kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisysuositusten hoitomyöntyvyys (2013)
Kaatumis- ja osteoporoosiklinikan (kaaos-klinikka) vaikuttavuus (2012)
The chaos falls clinic in preventing falls and injuries among home-dwelling older adults (2012)
Vanhusten kaatumistapaturmien ehkäisy (2011)
The Chaos Clinic - a randomized controlled trial of a falls clinic for prevention of falls and related fractures (2011)
Ortostaattinen hypotensio 70 vuotta täyttäneillä henkilöillä (2011)
Prevention of falls and fractures in the Chaos clinic: characteristics of home hazards among fall-prone older finns (2011)
The Chaos Clinic - a randomized controlled trial of a falls clinic for prevention of falls and related fractures (2011)
The Chaos Clinic - a randomized controlled trial of a falls clinic for prevention offalls and related fractures (2011)
KAAOS-klinikka - nykyaikainen toimintamalli kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyyn (2011)
Turvaa kotikäynneistä (2010)
Fall prevention clinics (2010)
Prevention of falls and fractures in the Chaos Clinic (2010)
KAAOS-klinikka: nykyaikainen toimintamalli kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn. (2010)
Hip protectors: recommendations for biomechanical testing - an international consensus statement (part I) (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019