Tutkimus

Ikäihmisten liikuntatutkimus

Effects of physical activity on balance, muscle strength, gait and bone health in elderly women: Randomized controlled and follow-up study

Tutkimuksessa selvitettin fyysisen aktiivisuuden vaikutusta tasapainoon, lihasvoimaan, elämänlaatuun ja luustoon iäkkäillä naisilla. Hanke on sisältänyt vuoden liikuntaharjoitteluosuuden ja tutkimukseen osallistuvien seurannan yhden ja viiden vuoden jälkeen harjoitteluohjelman lopettamisest

Tausta

Kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja, kuten murtumia sattuu yhä enemmän ja ilman tehokkaita ehkäisytoimenpiteitä kasvava trendi uhkaa muodostua kansanterveysongelmaksi yhteiskunnassamme. Liikunnan on kiistattomasti osoitettu vaikuttavan luustoon ja tasapainoon. Tarvitaan monipuolisia tutkimuksia, jotta voitaisiin kehittää optimaalisia liikuntaohjelmia luuston terveyteen sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyyn. Liikunta on yleisesti hyväksytty, halpa ja turvallinen keino osteoporoosin ja kaatumisvammojen ehkäisyssä.

Tavoitteet

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia voima- ja taspaino-ketteryysharjoittelun vaikutusta yli 70-vuotiaiden naisten lihasten suorituskykyyn, tasapainoon, kävelyyn, luuston massaan ja geometriaan. Vuoden kestäneen liikuntaintervention jälkeen tutkittiin liikuntaintervention aikana saatujen positiivisten vaikutusten pysyvyyttä. Lisäksi arvioitiin harjoittelun pitkäaikaisvaikutuksia vammakaatumisten ehkäisyssä.

Tutkimus oli ainutlaatuinen, sillä liikunnan pitkäaikaisvaikutusta selvittävää laajaa tutkimusta iäkkäillä naisilla ei oltu aikaisemmin tehty.

Aineisto

Tutkimusasetelma oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Yhteensä 149 70—78-vuotiasta naista satunnaistettiin
1) voima-, 2) tasapaino-ketteryys-, 3) yhdistettyyn voima-ketteryysharjoittelu- tai 4) kontrolliryhmään. Liikuntaryhmät osallistuivat ohjattuun harjoitteluun kolmasti viikossa. Interventioiden pituus oli 12 kuukautta. Kontrolliryhmä jatkoi elämäänsä entiseen tapaan ja osallistui tutkimuksen puitteissa järjestettyihin sosiaalisiin tapahtumiin kerran vuodessa.

Tutkittavien tasapainoa, liikkumiskykyä, ketteryyttä ja lihasten suorituskykyä mitattiin alussa ja 12 kuukauden jälkeen. Samalla mitattiin luuston massa luustodensitometrillä ja luiden geometriaa luustotomografialla. Kyselylomakkeella selvitettiin terveyttä, elämänlaatua ja kaatumispelkoa. Lisäksi tutkittavat raportoivat mahdolliset kaatumiset ja kaatumisvammat kuukausittain tutkimus- ja seuranta-aikana. Suorituskyky- ja luumuuttujia verrattiin liikuntaryhmien ja kontrolliryhmän välillä. Tutittavat kutsuttiin seurantamittauksiin vuosi harjoitteluintervention päättymisen jälkeen.

Vuoden 2008 syksyllä aloitettiin tutkimuksen 5-vuotisseuranta (KAAMU5). Seurantatutkimuksessa tarkasteltiin liikuntaintervention pitkäaikaisvaikutuksia iäkkäiden naisten toimintakykyyn, elämänlaatuun, kaatumisiin ja niiden seurauksena tulleisiin kaatumisvammoihin.

KAAMU5-tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: kysely- ja  haastattelututkimuksena ja rekisteritutkimuksena.

 

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Hyödyntämällä tutkimuksesta saatuja tuloksia on tarkoitus edelleen kehittää iäkkäille naisille soveltuvaa vaikuttavia ja turvallisia liikuntaohjelmia. Lisäksi viisivuotisseurantatutkimus täydentää olennaisesti liikuntatutkimuksesta saatua tärkeää tietoa liikunnan mahdollisuuksista ikääntyneiden toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä.

Tiedote 5/2015

 

Tutkimuksen aineistosta valmistunut tohtorin väitöstyö To Keep Fit and Function. Effects of three exercise programs on multiple risk factors for falls and related fractures in home-dwelling older women (Kolmen eri liikuntaohjelman vaikutukset kaatumisten ja murtumien vaaratekijöihin kotona asuvilla iäkkäillä naisilla) tarkastettiin Tampereen yliopistossa 8.10.2011.

Väitöstiedote 2011

Teksti tarkistettu 4/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Saija Karinkanta
Saija Karinkanta
projektipäällikkö/erikoistutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti, Senior Researcher, Ph.D., PT (physical therapist (Am.) / physiotherapist (Br.)
Puh. 050 434 5869
Asiantuntemus
  • iäkkäiden liikunta
  • iäkkäiden suoritus- ja toimintakyky
  • kaatumisten ja murtumien ehkäisy
  • liikunta ja luusto
Tutkijaryhmä Saija Karinkanta, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Harri Sievänen, Kirsti Uusi-Rasi, Ari Heinonen (JY), Ritva Nupponen
Yhteistyö Jyväskylän yliopiston (JY) terveystieteiden laitos
Rahoittajat Suomen Kulttuurirahasto, Juho Vainion Säätiö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, opetus- ja kulttuuriministeriö, Miina Sillanpään säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta: liikuntainterventio 22.1.2002 (ETL-koodi R02010) ja 5-vuotisseuranta 9.9.2008 (ETL-koodi R08125)
Rekisteriseloste KAAMU-rekisteri (interventio) 7.1.2001 ja KAAMU5-rekisteri (seuranta) 22.8.2008
Hanke alkanut 2002
Julkaisuja
Liikuntaharjoittelun vaikutus iäkkäiden kaatumisvammoihin (2016)
Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women´s injurious falls and fractrues: 5-year follow-up study (2015)
Can´t we just ask? (2014)
Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää iäkkäiden naisten vammoja (2014)
Liikunta iäkkään arjessa (2013)
Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women's injurious falls and fractures (2013)
Vakaasti ja vammoitta - monipuolinen liikuntaharjoittelu ehkäisee iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja (2013)
Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja (2013)
Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women's injurious falls and fractures (2013)
Huolestuttaako kaatuminen? FES-I-kysely suomeksi (2012)
Iäkkäät hyötyvät monipuolisesta liikuntaharjoittelusta (2012)
Effects of exercise on health-related quality of life and fear of falling in home-dwelling older women (2012)
Iäkkäiden toimintakyky säilyy liikuntaharjoittelulla (2012)
To keep fit and function (2011)
Itsenäisesti elävien iäkkäiden naisten elämänlaatu kolmella mittauskerralla (2011)
Osa iäkkäistä yli- tai aliarvioi kaatumisriskinsä (2010)
Quality of life before and after an exercise intervention targeted to prevent falls and fractures in home-dwelling elderly women (2009)
Millaista liikuntaa iäkkäille? (2009)
Millaista liikuntaharjoittelua iäkkäille kaatumisten ehkäisyyn? (2009)
Maintenance of exercise-induced benefits in physical functioning and bone among elderly women (2009)
RAND-36 elämänlaatukysely itsenäisesti elävillä iäkkäillä naisilla. (2009)
A multi-component exercise regimen to prevent functional decline and bone fragility in home-dwelling elderly women (2007)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019