Tutkimus

ASKEL — liikunnan edistäminen työpaikoilla

STEP-STUDY: Promoting walking in worksite setting — evaluation of a pedometer-based randomized intervention supported with e-mail

Tutkimuksessa selvitetään, lisäävätkö yksi yhteinen tapaamiskerta, askelmittarin käyttö ja sähköpostiviestit vähän liikkuvien työntekijöiden kävelyä ja muuta liikkumista istumatyötä tekevillä.


ASKEL — liikunnan edistäminen työpaikoilla askelmittarin ja sähköpostiviestien avulla


Tausta

Yli kolmasosa työikäisistä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Se yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa heikentää työntekijöiden työssä selviytymistä ja lisää sairauspoissaoloja. Yritysten tavanomaiset ponnistelut liikkumisen edistämiseksi, kuten liikuntaryhmät ja -tempaukset, tavoittavat vain pienen osan liian vähän liikkuvista työntekijöistä. Tarvitaan yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka edistävät arkirutiineihin helposti liitettävää liikkumista, kuten kävelyä.

 

Tavoite

Tutkimuksessa selvitetään, lisäävätkö yksi yhteinen tapaamiskerta (1 tunti), askelmittarin käyttö (6 kuukautta) ja sähköpostiviestit (6 kappaletta) vähän liikkuvien työntekijöiden kävelyä ja muuta liikkumista.

 

Aineisto

Tutkimukseen osallistuu noin 20 työpaikkaa. Kaikille istumatyötä tekeville työntekijöille, joiden työhön kuuluu sähköpostin käyttö, toimitetaan alkukysely. Vastausten perusteella tutkimukseen poimitaan ne työntekijät, jotka liikkuvat suosituksia vähemmän ja jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Heidät arvotaan liikunta- ja vertailuryhmään.

 

Menetelmät

Liikuntaryhmäläiset (N~150) tapaavat työpaikan tiloissa. Tapaamiskerralla UKK-instituutin tutkija kertoo muun muassa liikunnan hyödyistä, liikuntasuosituksista ja liikunnan lisäämisestä. Lisäksi liikuntaryhmäläiset saavat askelmittarin (Omron Walking Style II) ja heitä opastetaan sen tavoitteelliseen käyttöön askelpäiväkirjan avulla. Työterveyshuolto aloittaa sähköpostiviestien lähettämisen kaksi viikkoa tapaamiskerran jälkeen. Kerran kuussa lähetettävät viestit on valmiiksi laadittu UKK-instituutissa terveyskäyttäytymisen psykologista mallia mukaillen (Health Action Process Approach). Vertailuryhmäläiset (N~150) saavat askelmittarit ja muun tukimateriaalin puoli vuotta viimeisen viestin lähettämisen jälkeen.

Toimenpiteiden tavoittavuutta, vaikuttavuutta, käyttöönottoa, toteutumista, pysyvyyttä ja kustannuksia arvioidaan kyselylomakkeilla (0, 2, 6 ja 12 kk), prosessin aikana kertyneellä aineistolla (prosessiarviointi) sekä työterveyshuollon vastuuhenkilöiden ja työpaikkojen johdon haastatteluilla (12 kk).

Tapaamiskerrat ovat käynnistyneet ensimmäisillä työpaikoilla toukokuussa 2009. Tuloksia saadaan syksyn 2010 lopussa. Niitä voidaan suoraan soveltaa terveysliikunnan edistämiseen työpaikoilla. Tuloksista välitetään tietoa yrityksille ja työterveyshuolloille ammattilehtien, koulutuksen, verkkosivujen ja yleistajuisten kirjoitusten avulla. Tutkimuksen rahoittajia ovat Työsuojelurahasto ja Juho Vainion Säätiö.

Tiedote tutkimuksen tuloksista 25.10.2012: Tavoitteellinen askelmittarin käyttö kannustaa liikkumaan.

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, Adjunct Professor, D.Sc. (Health Sciences), PT, Senior Researcher
Puh. 046 922 2094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
Tutkijaryhmä Minna Aittasalo, Marjo Rinne, Katriina Kukkonen-Harjula, Tommi Vasankari, Matti Pasanen
Yhteistyö Tutkimukseen osallistuvat työpaikat ja niiden työterveyshuolto
Rahoittajat Työsuojelurahasto, Juho Vainion Säätiö
Eettinen toimikunta UKK-instituutin eettinen toimikunta 23.1.2009
Rekisteriseloste ASKEL-rekisteri 11.3.2009
Hanke alkanut 2009
Hanke päättynyt 2011
KV-rekisterin tunnus ISRCTN79432107
Julkaisuja
Promoting walking among office employees - evaluation of a randomized controlled intervention with pedometers and e-mail messages (2012)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019