Tutkimus

Naisten työhön paluu perhevapaan jälkeen

Impact of Lifestyle Modification on Pregnant Women’s Workability, Sickness Absence and Return to Employment

Elintapojen muutoksen merkitys raskaana olevien työkykyyn, hyvinvointiin ja työelämään paluuseen. Vuonne 2009 käynnistyneessä tutkimuksessa selvitään, millaiset tekijät edistävät ja estävät naisten työhön paluuta perhevapaan jälkeen.

 

Tausta

Raskausdiabetes on merkittävä riski sekä äidin että lapsen terveydelle. Synnytyksen jälkeen ilmenevän metabolisen syndrooman riskin tiedetään olevan kolminkertainen raskausdiabetekseen sairastuneilla äideillä muihin äiteihin verrattuna.

 

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tehostetun liikunta- ravitsemusneuvonnan mahdollisuudet ehkäistä raskausdiabetesta ja siihen liittyviä komplikaatioita riskiryhmään kuuluvilla. Lisäksi tavoitteena on selvittää raskausajan elintapojen vaikutusta työkykyyn, hyvinvointiin ja työelämään paluuseen.Vuonna 2009 käynnistyneessä tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät vaikuttavat perhevapaalla olevien naisten paluuseen ansiotyöhön ja tarkastellaan työn ja kodin vetovoiman, koetun terveyden ja työkyvyn sekä sosiaalisten siteiden ja verkostojen vaikutusta työhön paluuseen perhevapaan jälkeen.

 

Aineisto

Ryhmähaastatteluina tehtävän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena ovat merkitykset, joita äidit liittävät ansiotyöhön, perheeseen ja lapsenhoitoon sekä niihin vaikuttaviin asioihin. Käynnissä olevan satunnaistetun kliinisen kokeen tarkoituksena on ehkäistä raskausdiabetes äideillä, joilla on vähintään yksi raskausdiabeteksen riskitekijä (painoindeksi vähintään 25 kg/m2, aiemmissa raskauksissa raskausdiabetesriski tai makrosominen lapsi, diabetes lähisukulaisella, ikä vähintään 40 vuotta). Kliininen koe suoritettiin Pirkanmaalla 14 alueella, interventio päättyi syksyllä 2009. Tutkimukseen kuuluvat koealueiden äidit saavat tehostettua ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa osana normaaleja äitiysneuvolan käyntejä. Protokollan toteutettavuus on arvioitu esitutkimuksessa. Kokeeseen osallistuu lähes 1000 äitiä, joista 410 on mukana koe- tai kontrolliryhmässä, loput ovat täyttäneet vähintään alkukyselyn. Kokeen tulokset ovat saatavilla vuonna 2010.

Muita tutkimuskokonaisuuden osia ovat laadullinen tutkimus (fokusryhmähaastattelut koskien työhönpaluuta), seurantatutkimus ja yhdistäminen syntymärekisterin tietoihin. Satunnaistettuun kliiniseen kokeeseen osallistuneita äitejä tutkitaan vuosi synnytyksen jälkeen. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on:

  1. arvioida raskausdiabeteksen ehkäisyn vaikuttavuutta syntymärekisteriin kertyneiden tietojen perusteella,
  2. selvittää suotuisten elintapamuutosten pysyvyyttä,
  3. metabolisen syndrooman ilmaantuvuutta,
  4. terveydentilaa, erityisesti rasva-aineenvaihduntaa,
  5. työkykyä ja työhönpaluuseen vaikuttavia tekijöitä ja
  6. elämänlaatua.

Seuranta-aineisto kerätään postikyselynä ja äitejä pyydetään laboratoriomittauksiin (sokerirasitus, verinäytteet, verenpaineen, painon ja vyötärönympäryksen mittaaminen). Seurantatutkimuksen tarkoituksena on arvioida äidin raskaudenaikaisen elintapojen muutoksen vaikutusta myöhempään terveydentilaan. Tulokset ovat tärkeitä kehitettäessä äitiysneuvoloiden neuvontakäytäntöjä monien kroonisten sairauksien (diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, rintasyöpä) ehkäisemiseksi.

Tiedotteet

Liikunta vähentää perhevapaalla olevien äitien masenusoireita 17.1.2013

 

Lisätietoa

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian lisäksi opetusministeriö .

Hanke on osa Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa -tutkimusta>>.

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Riitta Luoto, Aino Luotonen, Kaisa Kauppinen (TTL)
Yhteistyö Työterveyslaitos
Rahoittajat Suomen Akatemia, opetusministeriö
Hanke alkanut 2009
Hanke päättynyt 2011
Julkaisuja
Äitiys ja työkyky - raskausajan sairauspoissaolot ja koettu työkyky vuoden kuluttua synnytyksestä (2012)
Perhevapaalta takaisin työelämään - erilaiset ratkaisut erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa (2012)
Masennusoireet vuoden kuluttua synnytykestä (2012)
Perhevapaalta takaisin työelämään (2012)
Perhevapaalta takaisin työelämään (2011)
Elintapojen vaikutukset äitien työhön paluuseeen ja työkykyyn (2011)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019