Tutkimus

Kasit liikkeelle!

Kids Out! School-based intervention to promote physical activity and to reduce screen time among eighth graders

Satunnaistettu interventiotutkimus kahdeksasluokkalaisten liikunnan edistämiseksi ja ruutuajan vähentämiseksi Tampereella.


Lyhyt kuvaus

Tutkimushankkeessa selvitettiin tamperelaisten 8.-luokkalaisten koulumatkojen kulkutapoja, vapaa-ajan liikuntaa ja ruutuaikaa. Lisäksi tutkittiin nuorten fyysistä aktiivisuutta arvioivan liikemittarin ja liikuntakyselyn luotettavuutta sekä koulun terveystiedon tunneille integroitujen edistämistoimien vaikutuksia koulumatkaliikuntaan, muuhun liikuntaan ja ruutuaikaan.

Tausta

Nuorten omaehtoinen liikkuminen on vuosien mittaan vähentynyt. Tämä näkyy erityisesti päivittäisliikkumisessa, johon kuuluu esimerkiksi koulumatkojen kulkeminen jalan tai pyörällä. Koska koulumatkaliikunta ja muu päivittäisliikkuminen ovat yhteydessä liikkumisen kokonaismäärään, ne ovat tärkeitä lasten ja nuorten terveyden ja kunnon kannalta. Lisäksi lapsena ja nuorena omaksutut arkiset liikkumistottumukset siirtyvät usein aikuisuuteen.

Kasit liikkeelle! -tutkimus on osa Kids Out! - Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus erilaisissa kaupunkiympäristöissä -hanketta, jossa olivat mukana Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto/TKK ja UKK-instituutti. Kids Out! -hanke oli jatkoa KYLLI-tutkimukselle ja kuuluu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -tutkimusohjelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti hanketta vuosina 2010-13.

 

Tavoitteet

Tutkimukseen kuului kolme osaa: 1) sähköinen kyselytutkimus 2) fyysisen aktiivisuuden arvioinnin menetelmätutkimus ja 3) satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus.

Sähköisellä kyselytutkimuksella selvitettiin, kuinka paljon 8.-luokkalaiset (14-15-vuotiaat) tamperelaisnuoret liikkuvat koulumatkoillaan ja vapaa-aikanaan ja miten paljon he viettävät aikaa viihdemedian parissa (ns. ruutuaika). Lisäksi selvitettiin, mitkä psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät ohjaavat nuorten liikkumista ja ruutuaikaa.

Menetelmätutkimuksessa tutkittiin kotimaisen liikemittarin (Hookie Meter v2.0) ja päiväkohtaisen liikuntakyselyn luotettavuutta 8.-luokkalaisilla.

Satunnaistetussa, kontrolloidussa interventiotutkimuksessa arvioitiin neljälle koulun terveystiedon tunnille integroitujen edistämistoimien vaikutuksia 8.-luokkalaisten koulumatkaliikuntaan, muuhun liikuntaan ja ruutuaikaan.

 

Aineistot ja menetelmät

Sähköinen koulumatka- ja liikuntakysely tehtiin syksyllä 2011 kaikille Tampereen kaupungin yläkoulujen 8. luokille. Oppilaita oli yhteensä noin 1600. Oppilaat täyttivät kyselyn internetissä yhden koulutunnin aikana. Sähköisen lomakkeen ja tietokannan rakensi Innolink Research Oy Tampereelta.

Menetelmätutkimus liikemittarin luotettavuudesta toteutettiin kesällä 2011 ja siihen kutsuttiin yhteensä 20 8.-luokkalaista. He suorittivat tutkimuksessa sarjan tavanomaisia päivittäistä liikkumista kuvaavia toimintoja, joiden aikana he käyttivät Hookie- ja ActiGraph-liikemittaria sekä sykemittaria. Tutkimuksessa verrattiin Hookien rekisteröimiä liikuntatietoja ActiGraphin ja sykemittarin vastaaviin tietoihin. Menetelmätutkimus liikuntakyselyn luotettavuudesta toteutui syksyllä 2011, ja siihen valittiin yhteensä 100 8.-luokkalaista kahdesta Tampereen lähikunnan yläkoulusta. Oppilaat täyttivät kulunutta päivää koskevan liikuntakyselyn seitsemänä peräkkäisenä päivänä ja pitivät samoina päivinä Hookie-liikemittaria. Kyselyllä saatuja tietoja verrattiin Hookie-mittarin tallentamiin tietoihin.

Interventiotutkimus toteutettiin kaikilla Tampereen yläkoulujen 8. luokilla syksyllä 2012. Koulut arvottiin interventio- ja vertailuryhmään ryppäissä, jotka muodostettiin sähköisen koulumatkakyselyn tulosten perusteella. Interventiokouluissa neljälle terveystiedon tunnille integroitiin liikunnan edistämistoimia, ja oppilaiden vanhempia informoitiin liikuntaan kannustamisen tärkeydestä. Vertailuryhmän kouluissa terveystiedon tunnit toteutetiin kuten ennenkin. Edistämistoimien vaikutuksia koulumatkaliikuntaan, muuhun liikuntaan ja ruutuaikaan arvioitiin kyselyllä ja pienessä erikseen satunnaistetussa ryhmässä myös liikemittarilla. Vaikutusten lisäksi tutkimuksessa selvitettiin edistämistoimien tavoittavuutta ja toteutumista sekä tulosten pysyvyyttä.

Tutkimus palvelee koulumatkaliikunnan edistämistä kaupunkiympäristössä.

 

Hankkeessa tuotetut terveysaineistot

 

FeetEnergy-lehtinen oppilaalle

FeetEnergy-lehtinen kotiväelle

FeetEnergy-luokkajuliste

Muuta:

FeetEnergy-animaatiovideo (YouTube)


Aineiston käyttö

Kasit liikkeelle! -interventiotutkimuksen aiheistoa on käytetty julkaisussa:

Logren A, Ruusuvuori J, Laitinen J. Group members' questions shape participation in health counselling and health education. Patient Education and Counseling , article in press 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.003

(UKK-instiuutin julkaisut, ks. julkaisuluettelo tutkimuskuvauksen lopussa)

 

Tutkimuksen aktiivinen vaihe päättynyt, tuloksia julkaistaan vielä 2018 -

Teksti tarkistettu 2/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, Adjunct Professor, D.Sc. (Health Sciences), PT, Senior Researcher
Puh. 046 922 2094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
Tutkijaryhmä Minna Aittasalo, Anna Broberg (Aalto-yliopisto), Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Olavi Paronen, Harri Sievänen, Tommi Vasankari
Yhteistyö Aalto-yliopisto/TKK, TTY, Tampereen kaupunki
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen kaupunki, Urheiluopistosäätiö
Eettinen toimikunta Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta 30.5.2011 ja 28.5.2012
Hanke alkanut 2011
KV-rekisterin tunnus NCT01633918
Julkaisuja
Kids Out; evaluation of a brief multimodal cluster randomized intervention integrated in health education lessons to increase physical activity and reduce sedentary behavior among eighth graders (scientific article) (2019)
KIDS OUT! Protocol of a brief school-based intervention to promote physical activity and to reduce screen time in a sub-cohort of Finnish eighth graders (2015)
Mean amplitude deviation calculated from raw acceleration data: a novel method for classifying the intensity of adolescents´ physical activity irrespective of accelerometer brand. (2015)
Kahdeksasluokkalaisten suhtautuminen liikuntaan sekä sen yhteys sosiaaliseen lähipiiriin ja omaan liikuntaan (2014)
Ruudun ääressä istuminen vie nuorten ajan liikkumiselta (2014)
Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista koulupäivään? (2013)
Utilizing health education lessons to reduce screen time and to increase physical activity among 8th graders (2013)
Assessing physical activity and screen time recommendations among 8th graders: (2013)
Kasit liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella syksyllä 2011 (2012)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019