Tutkimus

Liike elämään – tutkimus henkilöstöliikunnan kehittämiseksi työpaikoilla

Tutkimuksessa autettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan itselleen henkilöstöliikunnan toimintamalli. Lisäksi arvioitiin kehitettyjen toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Lähtökohta

Liikunnalla on keskeinen merkitys yleisimpien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveyden edistämisen lisäksi liikunta voi myös vaikuttaa myönteisesti työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Liikunnan edistämisen tulisikin kuulua kaikenkokoisten yritysten toimintakulttuuriin.

Tavoite

Tutkimuksessa autettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan itselleen henkilöstöliikunnan toimintamalli sekä arvioitiin kehitettyjen toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Hankkeen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin osana Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (Valo) koordinoimaa henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishanketta (https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/liike_elamaan_hankeraportti.pdf). Tutkimuksen suunnittelusta ja arvioinnista vastasivat UKK-instituutti ja Työterveyslaitos, ja käytännön toteutuksen hoitivat Valo sekä liikunnan aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Etelä-Savon liikunta ry. Tutkimusta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aluejärjestöjen terveysliikuntavastaavat rekrytoivat kukin 3 - 5 pk-yritystä tutkimukseen (yhteensä noin 400 työntekijää). Kuhunkin yritykseen nimettiin kehittämisryhmä, joka vastasi henkilöstöliikunnan toimintamallin luomisesta. Kehittämistyötä tuettiin startti- ja purkupäivillä, väli- ja päätösseminaareilla, erilaisella materiaalilla sekä aluejärjestöjen terveysliikuntavastaavien yrityskäynneillä.

Kehittämistyön toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitiin kussakin yrityksessä monitasoisesti (työntekijä, työ, työyhteisö, organisaatio, työterveyshuolto) ennen kehittämistyön alkamista ja noin vuosi kehittämistyön käynnistämisen jälkeen. Työterveyshuollon ja organisaation tasolla mittareita olivat Valon henkilöstöliikunnan sertifikaattikysely ja yritysten kuukausittaiset puhelinhaastattelut kehittämistyön sujumisesta. Työyhteisö- ja työntekijätason mittareina käytettiin työntekijäkyselyä ja liikemittaria.

Tutkimuksen hyödynnettävyys

Yritykset saavat tutkimuksesta tukea henkilöstöliikunnan kehittämiseen ja arvioimiseen. Lähestymistapa osoittautui sekä toimivaksi että vaikuttavaksi. Tuloksia ja tutkimuksen aikana kehitettyjä henkilöstöliikunnan tukitoimia levitetään julkaisuina ja sähköisinä työkaluina sekä UKK-instituutin, Työterveyslaitoksen ja Olympiakomitean koulutuksissa.

 

Tiedotteet

Pk-yrityksissä onnistuttiin lisäämään liikkumista ja vähentämään istumista 2.5.2017

Teksti tarkistettu 2/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, Adjunct Professor, D.Sc. (Health Sciences), PT, Senior Researcher
Puh. 046 922 2094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
Yhteistyö Työterveyslaitos, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (Valo) (nyk. Olympiakomitea), Etelä-Savon liikunta ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hanke alkanut 2013
Hanke päättynyt 2017
Julkaisuja
Moving to business - changes in physical activity and sedentary behavior after multilevel intervention in small and medium-size workplaces (2017)
Henkilöstöliikunnan sähköinen työkirja (2014)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019