Tutkimus

Smart Moves – nuorten terveellinen ja turvallinen liikkuminen

Smart Moves -hanke pyrkii lisäämään ammattiin opiskelevien tietämystä terveellisestä ja turvallisesta liikkumisesta. Tavoitteena on tuoda monipuolinen liikkuminen ja istumisen vähentäminen osaksi nuorten arkea.


Smart Moves -hankkeen tavoitteena on tuoda monipuolinen liikkuminen ja istumisen vähentäminen osaksi ammattiin opiskelevien nuorten arkea.

Tausta

Ammattiin opiskelevien nuorten elintavoissa on suuri polarisaatio. Kouluterveyskyselyn perusteella ammattikoulujen opiskelijat harrastavat vähemmän liikuntaa, nukkuvat lyhyempiä yöunia, viettävät enemmän ruutuaikaa, syövät epäsäännöllisemmin ja käyttävät enemmän päihteitä kuin lukiolaiset. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat myös liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmiin, joita sattuu eniten nuorille miehille.

Hankkeen kohderyhmälle on olemassa vain vähän terveystietoon ja liikuntaan liittyvää laadukasta ja koottua materiaalia. Lisäksi liikunnan ja terveystiedon opetuksen tila ammattioppilaitoksissa vaihtelee.

Tavoitteet

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä terveellisestä, turvallisesta ja monipuolisesta liikkumisesta sekä liikuntatapaturmien ennaltaehkäisystä ja liiallisen istumisen vaaroista.

Tavoitteena ei kuitenkaan ole ainoastaan tietämyksen ja osaamisen lisääminen vaan myös erilaisten menetelmien avulla pyritään myös lisäämään nuorten motivaatiota monipuoliseen liikkumiseen.

Kohderyhmänä ovat 16-19-vuotiaat ammattioppilaitosten opiskelijat. Hanke pyrkii tavoittamaan oppilaitosten opettajat ja terveydenhuollon, joiden kautta hanketta pyritään jalkauttamaan nuorten arkeen ja kouluelämään.

Päämääränä on, että erilaisten menetelmien avulla hanke onnistuu tuomaan monipuolisen, terveellisen ja turvallisen liikkumisen osaksi toisen asteen oppilaitosten arkea. Opiskelijoille tarjotaan konkreettisia esimerkkejä muun muassa liikkumisen lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi.

Toteuttaminen

Hanke suunnittelee, toteuttaa ja jalkauttaa sähköisiä tietopankkeja ja työkaluja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi. Nuoret voivat käydä tutustumassa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin hankkeen verkkosivuilla: Smart Moves.

Hankkeen alussa on toteutettu kirjallisuuskatsaus kohderyhmää koskevista aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja hankkeista. Lisäksi toteutettiin alkukartoitus, johon osallistui Valkeakosken ammatti- ja aikuisoppilaitoksen opiskelijoita sekä yhteensä noin 30 opettajaa ja terveydenhoitajaa ympäri Suomen.

Alkukartoitusten sekä Terve Urheilija - ja Terve koululainen -hankkeiden pohjalta on suunniteltu hankkeen pääteemat: liikunta, istuminen, ergonomia, tapaturmat, ravitsemus, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, päihteet ja työelämä. Nämä elementit muodostavat kokonaisuuden, johon hankkeen teemat liittyvät. Elementit kootaan verkkoon vähitellen, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kun pyritään vaikuttamaan nuorten elintapoihin, heidän osallistamisensa on tärkeää. Hankkeessa pyritään mahdollisimman laajasti ottamaan huomioon nuorten omia kokemuksia, toiveita ja mielipiteitä toimivista käytänteistä.

Myös yhteistyötahojen merkitys hankkeen onnistumiseksi on suuri. Mahdollisimman laajan osaamisen ja näkökulman takaamiseksi hanke toimii yhteistyössä erilaisten terveyttä ja liikuntaa edistävien järjestöjen kanssa. Terveellisten elintapojen omaksumiseksi nuoret tarvitsevat tukea ja kannustusta mahdollisimman monelta heidän arjessaan mukana olevalta toimijalta.

Smart Moves -hanke on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa yhdessä Terve koululainen ja Terve urheilija -hankkeiden kanssa.


Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma
Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen sekä liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen ehkäisy Suomessa.
Vuonna 2006 alkanut ohjelma tuottaa ja tarjoaa tietoa ja taitoa kehittävään, terveelliseen ja turvalliseen liikuntaan niin arkiliikkujille, kuntoilijoille kuin urheilijoillekin. LIVE edistää tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvia toimintoja, jotka tukevat liikkujien hyvää terveyttä.
Liikuntavammoille altistavat riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäiset tekijät ovat liikkujasta itsestään johtuvia, kuten sukupuoli, ikä, yleinen terveydentila, vireystila, liikehallintataidot, aikaisemmat vammat ja riskinottokyky. Ulkoiset tekijät liittyvät liikuntamuotoon ja olosuhteisiin, joita ovat esimerkiksi liikuntalaji, liikunnan intensiteetti, sääolosuhteet ja suojavarusteet. Nämä tutkimustietoon perustuvat liikuntavammojen riskitekijät ovat ohjanneet vahvasti LiVE-ohjelman sisältövalintoja.
LiVE-ohjelman tiedonvälityskanavina toimivat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, opetus-, koulutus- ja viestintämateriaalit, kampanjat, koulutukset, aktiivinen toimiminen asiantuntijaverkostoissa ja uusien verkostojen luominen. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. LiVE-ohjelmaa koordinoivat Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti. LiVE on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

www.terveliikkuja.fi

 

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Rahoittajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
Sports and Exercise Safety in Finland: LiVE (2015)
Hyvinvointia ammattiin opiskeleville (2016)
Ammattilaisuus on ammattitaitoa ja ammattikuntoa (2016)
SMART MOVES - More healthy and safe activities in vocational schools (2016)
Ammattilaisuus on ammattitaitoa ja ammattikuntoa (2016)
Hyvinvointia ammattiin opiskeleville (2016)
Jos ei muuten niin pelaamalla (2016)
Pidä breikki -juliste (2016)
Koko oppilaitosyhteisö liikuntatalkoisiin. (2015)
Lisää liikettä (2015)
Liikkujaksi, mutta miten? (2015)
Vauhti virkistää (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019