Tutkimus

KaatumisSeula, kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa

KaatumisSeula-hankkeen tavoitteena on lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä sekä kartoittaa ja puuttua niihin tarkoituksenmukaisesti. Hankkeessa kehitettävä arjen toimintoihin nivottava toimintamalli on sovellettavissa erityyppisissä kunnissa.

KaatumisSeula-hankkeen verkkosivut


Tausta

Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Joka kolmas 70 vuotta täyttänyt henkilö kaatuu vähintään kerran vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinasteisia vammoja. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista. Kaatumisvammojen seurauksena myös kuolee yli 1000 iäkästä joka vuosi. Kaatumisia siis kannattaa ehkäistä.

Vähintään joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin. Ongelmana kuitenkin on, että iäkkäät ja heidän omaisensa eivät tunnista riittävän hyvin kaatumisten ja murtumien vaaratekijöitä ja että kaatumisten ehkäisyä ei maassamme toteuteta systemaattisesti.

Tavoitteet

KaatumisSeula-hankkeen tavoitteena oli lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä sekä kartoittaa ja puuttua niihin tarkoituksenmukaisesti. Näin voidaan lisätä iäkkäiden toimintakykyä ja liikkumisen turvallisuutta, vähentää kaatumisvammoja ja kaatumisen pelkoa sekä tukea iäkkäiden itsenäistä kotona selviytymistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.

KaatumisSeula-hankkeessa juurrutettiin innovatiivisesti tuoreeseen tutkimusnäyttöön perustuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaiksi osoitettuja toimintamalleja kaatumisten vaaratekijöiden seulontaan sekä kaatumisten ja kaatumis-vammojen ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten vaaraa seulottiin laajasti erikuntoisilla iäkkäillä rajautumatta mihinkään erityisryhmään. Lisäksi kolmannen sektorin toimijat, jotka kohtaavat paljon ikäihmisiä, haluttiin laajasti mukaan iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyöhön. Hankkeessa tuotettiinkin materiaalia ja työkaluja kaatumisvaaran itsearviointiin sekä kaatumisvaarasta viestimiseen erityisesti ei-ammattilaisten tarpeiden mukaisesti.

Paikallisen kehittämistyön perustana oli KaatumisSeula-toimintamalli. Siinä esiseulonnan perusteella iäkkäät henkilöt ohjataan heidän henkilökohtaisen riskinsä mukaisiin jatkotoimenpiteisiin. Kaatumisen ehkäisytoimet kohdennetaan joko toimintakyvyn ylläpitämiseen omaehtoisen tai ohjatun toiminta- ja liikuntaharjoittelun avulla tai vaihtoehtoisesti henkilö ohjataan tarkempaan kaatumisten vaaratekijöiden kartoittamiseen ns. kaatumisklinikalle (KAAOS-seulontaklinikka).

Hankkeessa kaatumisvaaran esiseulonnasta vastasivat sote- ja liikunta-alan ammattilaisten rinnalla paikalliset järjestöjen toimijat ja vertaisohjaajat. KAAOS-seulontaklinikan toiminta perustui KAAOS-kaatumis- ja osteoporoosiklinikan kevennettyyn toimintatapaan ja sen toteutus oli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastuulla.

Toteutus

RAY:n rahoittama hanke toteutettiin vuosien 2014 - 2016 aikana. Kehittämispaikkakuntina olivat Seinäjoki ja Kotka.

Hankkeen toiminta perustui laaja-alaiseen eri kansalais- ja potilasjärjestöjen sekä myös kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen väliseen yhteistyöhön. KaatumisSeula-hankkeen koordinointivastuu oli UKK-instituutilla. Valtakunnallisina yhteistyöjärjesteöinä mukana olivat Eläkeliitto, Muistiliitto, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto Reumaliitto sekä Luustoliitto. Yhteistyötä tehtiin myös Terveyden j ahyvinvoinnin laitoksen ja Ikäinstituutin (Voimaa vanhuuteen -ohjelma) kanssa.

KaatumisSeula-hankkeessa kehitetyt toimintamallit kaatumisvaaran kartoittamiseksi ja tehokkaiden ehkäisytoimenpiteiden toteuttamiseksi (Seinäjoen ja Kotkan mallit)  ovat laaja-alaisesti sovellettavissa erilaisiin toimintaympäristöihin.

Hankkeessa tuotettu materiaali on maksutta saatavilla hankkeen verkkosivuilla kaatumisseula.fi. Hanke ja kehittyneet toimintamallit ovat kuvattuina myös Innokylä-portaalisssa.

 

Teksti tarkistettu 4/2018

 


+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Saija Karinkanta
Saija Karinkanta
projektipäällikkö/erikoistutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti, Senior Researcher, Ph.D., PT (physical therapist (Am.) / physiotherapist (Br.)
Puh. 050 434 5869
Asiantuntemus
  • iäkkäiden liikunta
  • iäkkäiden suoritus- ja toimintakyky
  • kaatumisten ja murtumien ehkäisy
  • liikunta ja luusto
Yhteistyö Seinäjoen kaupunki, Kotkan kaupunki, Eläkeliitto, Muistiliitto, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto, Reumaliitto, Luustoliitto
Rahoittajat Raha-automaattiyhdistys
Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
Asiantuntija vastaa (aikakauslehtiartikkeli) (2019)
KAATUMISSEULA®: implementation of evidenc-based fall prevention for communities (2017)
Pysythän pystyssä? (2016)
KaatumisSeula - Implementation of Evidence-Based Fall Prevention for Communities (2016)
Iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää (2016)
Liikunta-aktiivisuus ikääntyneiden henkilöiden kaatumispelkoa selittävänä tekijänä (2016)
Stop kaatumisille - kaatumistapaturmat kuriin (2016)
KaatumisSeula: Kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019