Tutkimusohjelma

Tutkimusta terveydeksi ja terveysliikunnan edistämiseksi

UKK-instituutin tutkimustoiminta on luonteeltaan monitieteistä ja käytäntöön suuntautuvaa. Tavoitteena on tehdä tieteellisesti korkeatasoista soveltavaa terveysliikuntatutkimusta.


Toimintastrategia 2019–2022

UKK-instituutin strategiassa on kolme painoaluetta:

  1. Liikkumisen, paikallaanolon ja fyysisen kunnon seuranta
  2. Terveyttä tukeva liikkuminen
  3. Liikkumisen turvallisuus ja kaatumisten ehkäisy


Ohjelmassa on yli 30 eri tutkimushanketta. Niiden avulla pyritään kattavasti selvittämään liikunnan, terveyden ja toimintakyvyn välisiä yhteyksiä.

Tutkimusten asetelmat ja toteuttamistavat kattavat mm.

  • epidemiologisia syy-seuraus- ja ennustetarkasteluja
  • poikkileikkaus- ja seurantatutkimuksia
  • kokeellisia interventioita ja harjoitustutkimuksia.

Tutkijat edustavat lääketieteen sekä terveys-, liikunta- ja ravitsemustieteiden tutkimusaloja.

Valtion budjetista saatavan yleisavustuksen ja Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustuksen lisäksi UKK-instituutin tutkimustoimintaa rahoittavat apurahoilla mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Akatemia, Kansaneläkelaitos ja yksityiset säätiöt.

Tutkimustulosten raportointi

UKK-instituutin tutkimusten tuloksia julkaistaan aktiivisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä lehdissä. Hankkeista on tekeillä useampia väitöskirjatöitä varttuneempien tutkijoidemme ohjauksessa.

Tutkijoiden terveysliikunnan ja liikuntalääketieteen asiantuntijuus vaikuttaa vahvasti myös yliopistojen tutkijakoulutukseen liittyvissä tehtävissä. Tutkijat toimivat oman julkaisutoiminnan lisäksi lukuisten tiedelehtien vertaisarvioijina.

Tutkimuksen laatu

UKK-instituutin tutkimustoiminnassa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, lakien ja asetusten säädöksiä sekä viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tutkimustoimintaa ohjaa yhdessä talon johtajan kanssa tutkimustoimikunta. Sillä on vastuu tutkimushankkeiden yleisestä suunnittelusta ja koordinoinnista sekä uusien hankkeiden kehittelystä.

Lääketieteellisille tutkimuksille pyydetään aina ennen tutkimukseen ryhtymistä lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Muiden kuin lääketieteellisten tutkimusten eettisen ennakkoarvioinnin tekee Tampereen yliopiston eettinen toimikunta.

UKK-instituutin interventio- ja hoitotutkimukset ilmoitetaan ennen käynnistymistään kansainväliseen julkiseen kliinisten tutkimusten rekisteriin. Lääketieteelliset aikakauslehdet julkaisevat vain julkisiin rekistereihin ilmoitettuja tutkimuksia.

Tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttajana

Tutkimus on tiedon levittämisen ja soveltamisen perusta. Tutkijat osallistuvat suunnittelijoina ja kouluttajina UKK-instituutin terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisille suunnattuun koulutukseen ja viestintään. Toiminnan tavoite on terve ja hyvinvoiva kansalainen.

UKK-instituutti on terveysliikunnan asiantuntijalaitos. Tutkijoiden asiantuntijuus ja vaikutus kansalliseen terveyspolitiikkaan ja terveyden edistämiseen näyttäytyy vilkkaana osallistumisena monien sektoritutkimuslaitosten, kansanterveys- ja potilasjärjestöjen sekä asiantuntijayhdistysten toimintaan.

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019