VESOTE-hanke

 

VESOTE-hanke

VESOTE-kärkihanke liikunta, ravinto ja uni

VESOTE eli Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke

VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa vuosina 2017–18.

Puolen Suomen sote-hanke vahvisti ja kehitti vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta sekä hyvien käytäntöjen jakamista. Hankkeessa kehitettiin sote-ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista, rakennettiin ja vahvistettiin hoito- ja palveluketjuja, luotiin yhteistyöverkostoja, lisättiin liikkumisen ja unen objektiivisen seurantatiedon hyödyntämistä elintapaneuvonnassa ja arvioitiin neuvonnan vaikuttavuutta.

UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa oli mukana kolme valtakunnallista järjestötoimijaa, kaksi sisältöasiantuntijatahoa ja 11 hankealuetta. Hankealueet määrittivät omat kohderyhmänsä ja toimenpiteensä. Hankkeessa mukana olleet sairaanhoitopiirit ja liikunnan aluejärjestöt kattoivat yhteensä 184 kuntaa ja yli 4 miljoonaa asukasta.

Lopullisena VESOTE-hankkeen päämääränä oli, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

 

VESOTE-hankkeen tavoitteet

  • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
  • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
  • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
  • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
  • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa
 

VESOTE-hankekooste helmikuu 2019

Elintapaohjauksen verkosto

Elintapaohjauksen verkostokirje on jatkoa VESOTE-hankkeen sisäiselle uutiskirjeelle ja VESOTE-koulutusuutisille.

Verkostokirje välittää tietoa elintapaohjauksen uutisista sekä UKK-instituutin koulutustarjonnasta ja uusista aineistoista. Myös muilla verkoston toimijoilla on mahdollisuus jakaa tietoa kirjeen avulla.

Verkostoa hallinnoi UKK-instituutti, joka lähettää verkostokirjeen pari kertaa vuodessa VESOTE-hankkeen yhteystietolistalla oleville.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon sähköisellä lomakkeella.

Liity verkostoon

 

Hanketoimijat

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi oli UKK-instituutissa.

Hankkeen vastuuhenkilöt

johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi
koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, UKK-instituutti, anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi
VESOTE-hankkeen projektipäällikkö Sari Kivimäki, KKI-ohjelma, sari.kivimaki(a)likes.fi

Hankkeen valtakunnalliset järjestötoimijat

Hankkeen sisältöasiantuntijat

Hankkeen alueelliset toimijat 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Eksoten VESOTE-hankkeessa kohderyhminä olivat työikäiset vuorotyötä tekevät, korkeakouluopiskelijat, perheet ja koululaiset. Hankkeen aikana liikuntaneuvonta on laajentunut myös alueemme kouluihin, elintapaohjauksen verkosto on aktivoitunut ja liikkumislähetekäytäntö on otettu työterveyden käyttöön. Lisäksi lapsiperheille käynnistettiin mobiilielintapapoliklinikka, jossa on käytössä mm. Onks tää normaalia -chatpalvelu nuorille.

VESOTE-hankkeen jatkona alkoi vuoden 2019 tammikuussa HYVINVOIVA eteläkarjalainen -hanke, johon saimme KKI-hankerahoituksen. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa alueemme elintapaneuvontaa. Luomme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin monitoimijaisen hyvinvointivalmentajamallin. Hyvinvointivalmentaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka tulee toimimaan kuntien liikuntaneuvojien työparina vahvistaen samalla Etelä-Karjalan elintapaneuvontaprosessia sekä palvelupolkua. Tulevaisuudessa hyvinvointivalmentajan voi tavoittaa myös Eksoten etä- tai chatpalvelussa.

Kysy lisää

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio, puh. 044 791 4833, sähköposti aija.rautio(a)eksote.fi

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)

Etelä-Pohjanmaalla VESOTE-hankkeessa keskityttiin elintapaohjauksen palveluketjujen rakentamiseen, yksilöllisen elintapaohjauksen pilotointiin yhteistyössä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa, osaamisen vahvistamiseen koulutusten kautta sekä virtuaalisen elintapapoliklinikan ja palvelutarjottimen rakentamiseen. Koulutukset vahvistivat liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen ja uniterveyden osaamista. Palvelutarjotin julkaistiin Hyvinvoinnin Palvelukarttana www.hyvis.fi Etelä-Pohjanmaa sivuilla.

Palveluketjujen kehittämistyö oli aktiivista ja kaikki alueelle muodostuneet kehittämistiimit jatkavat toimintaa myös hankkeen jälkeen. Siltauskauden aikana elintapaohjauksen kehittämistyötä jatketaan maakunnallisen kehittäjäverkoston kanssa.

Vaikuttavaa elintapaohjausta Etelä-Pohjanmaalla: miksi ja miten? Etelä-Pohjanmaan VESOTE-hankkeen loppuraportti (pdf)

Kysy lisää

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö
kehittämissuunnittelija Juha Vuorijärvi, puh. 050 474 2995, sähköposti juha.vuorijarvi(a)epshp.fi

 

Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut

Essotessa luotiin vahva elintapaohjauksen verkosto ja laadittiin potilastietojärjestelmään vaikuttavuuden mittarit.
Lisäksi käynnistettiin säännöllinen uniryhmätoiminta. Kohderyhmänä Essoten VESOTE-hankkeessa olivat työttömät, mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaat sekä nollatason liikkujat.

Elintapaohjaus on juurtumassa Etelä-Savossa osaksi arjen sote-toimintoja, ja elintapaohjaajien nimeäminen ja palkkaaminen on käynnistynyt.

Kysy lisää
kehittämispäällikkö Teemu Ripatti, puh. 040 3597 201, sähköposti teemu.ripatti(a)essote.fi

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

HUSin VESOTE-hankkeessa on ollut mukana 14 alueen kuntaa, HUS Lisääntymislääketieteen yksikkö, HUS Kipuklinikka, sekä joukko hoivapalvelujen tuottajia ja alueellisia toimijoita. Tärkeässä roolissa on ollut myös yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Hankkeen aikana koulutettiin yli 200 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista alueellisen elintapaohjauksen osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen aikana valmistui unettomuuden hoitopolku ja tuotettiin ammattilaisten tueksi elintapaohjauksen menetelmätarjotin​.

Lisätietoa
HUS Perusterveydenhuollon yksikkö, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi

 

Kainuun sote

Kainuun VESOTE-hankkeessa keskityttiin kainuulaisten kutsuntaikäisten ja keski-ikäisten miesten terveyden edistämiseen.

Kutsuntaikäisille luotiin Ennakkoterveystarkastuksesta armeijaan -palveluketju, jonka toiminta jatkuu vuonna 2019.

Lue lisää
Kainuun VESOTE-hankkeen verkkosivu

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP)

Elintapaohjauksen verkostojen ja palvelutarjottimien rakentaminen käynnistyi kunnissa ja erikoissairaanhoidossa.
Koulutimme lähes kaikista alueen kunnista moniammatillisesti useita sote-ammattilaisia ja aloitimme erikoissairaanhoidon
potilaiden elintapaohjauksen kirjaamisen käytäntöjen yhtenäistämistyön. Muokkasimme jo aiemmin kehitetyn Suuntima-työkalun elintapaohjauksen palvelutarjonnan segmentointiin sopivaksi ja kehitimme mielenterveysasiakkaiden ravitsemusaineistoa. Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti mielenterveyspotilaat ja COPD-asiakkaat.

ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, maarit.varjonen-toivonen(a)pshp.fi 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)

Porukalla paremmin! Elintapaohjauksella toimintakykyisyyttä Pohjois-Pohjanmaalla 

Pohjois-Pohjanmaalla VESOTE-hankkeessa on lisätty ja vakiinnutettu ryhmämuotoista elintapaohjausta (painonhallinta- ja valtimopotilaiden Tulppa-avokuntoutusryhmät) perusterveydenhuollossa yhteistyössä liikuntapalvelujen ja järjestöjen kanssa. Lisäksi ammattilaisten elintapaohjausosaamista on vahvistettu verkko- ja ryhmäohjauskoulutuksilla sekä koottu laaja yhteistyöverkosto.

Hankkeen päätyttyä työ jatkuu alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen kokoamiseksi, arvioidaan elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuutta sekä jatketaan ryhmämuotoisen elintapaohjauksen vakiinnuttamista ja ammattilisen elintapaohjausosaamisen vahvistamista koulutus- ja yhteistyöverkostotoiminnan avulla.

Katso ja kysy lisää 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen sivusto
terveyden edistämisen koordinaattori, Leea Järvi, puh. 0407576711, sähköposti leea.jarvi(a)ppshp.fi

#voiparemmin #elintaparyhmä #elintapahoito #omahyvinvointi #porukallaparemmin

 

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (PHLU)

PHLU:n hankkeessa kohderyhmänä olivat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja terveysriskissä olevat. Hankkeessa organisoitiin olemassa olevan liikuntaneuvonnan ja laajemmin elintapaohjauksen toimijoiden alueellinen yhteinen toimintamalli. Lisäksi luotiin liikuntaneuvonnan kuntakohtaiset palvelutarjottimet ja täydennyskoulutettiin satoja elintapaohjaajia alueelle.

 

Satasote/Satasairaala

Liikutaan, syödään ja nukutaan hyvin – voidaan paremmin

Satasoten VESOTEssa koulutettiin lähes 150 sote- ja liikunta-alan ammattilaista ottamaan elintavat puheeksi asiakastyössä. Koulutetut pilotoivat vaikuttavaa elintapaohjauksen toimintamallia, kirjaamista ja tilastointia, juurruttaen käytäntöjä.
Hankkeessa kartoitettiin ja kuvattiin elintapaohjauksen/elintapahoidon prosessi sekä liikunta-, ravitsemus- ja uniohjauksen palveluketjut QPR-sovellukseen ja ne ovat liitettävissä osaksi terveysneuvonnan, terveystarkastusten ja sairauksien hoitoketjua.
VESOTEssa valmisteltiin suunnitelma terveyden ja hyvinvoinnin sähköisten asiointipalveluiden sisällöstä ja koottiin ravitsemusterveyden palvelu malliksi, jonka mukaan muut palvelut kootaan Satasoten/maakuntasivuille ICT-asiantuntijoiden toimesta.

Hyte-valmistelutyöryhmä vastaa hyte-hankkeiden hyvien käytäntöjen juurtumisesta mm. täydennyskoulutuksin. Tiedolla kehittämisen ja johtamisen tueksi odotetaan saatavan elintapatietoa raportteina asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kirjatusta ja tilastoidusta elintapaohjauksesta.

Katso ja kysy lisää
www.satakunta2019.fi, mari.niemi(a)satshp.fi

 

Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Siun soten VESOTE-hankkeessa luotiin liikuntaneuvontaprosessi ja tehtiin työohjeet liikuntaneuvontaa tekeville ja liikuntaneuvontaan lähettävälle taholle sekä liikunnan/elintapojen puheeksiottoon. Liikuntaneuvontapalvelu juurtuu luontevaksi osaksi avoterveydenhuollon fysioterapeuttien työtä. Liikuntaneuvontapalvelu avoterveydenhuollossa laajeni koko Siun soten alueelle vuonna 2019.

Hanke-aikana koulutettiin n. 100 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunta-alan ammattilaista alueellisen elintapaohjauksen osaamisen vahvistamiseksi. Lisäksi on tehty koulutussuunnitelma elintapaohjauksen ja preventiivisen osaamisen kehittämiseen.

Kohderyhmänä Siun soten VESOTE-hankkeessa olivat erityisesti tyypin 2 diabeetikot, raskausdiabeetikot ja prediabeetikot.

Lisätietoa
projektisuunnittelija Eeva Elomäki, puh. 050 5643037, sähköposti eeva.elomaki(a)siunsote.fi

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)

Hankkeen tavoitteena oli, että Varsinais-Suomen kunnissa on elintapaohjauksessa käytössä vaikuttavat ja yhtenäisemmät käytännöt. Hankeaikana koulutettiin 300 elintapaohjauksen ammattilaista alueelle. Huomiota kiinnitettiin viestinnän merkitykseen ohjaustyössä parantavan vuorovaikutuksen menetelmän avulla. VSSHP:n sivulle koottiin Terveyssivusto, josta löytyy mm. tietoa liikunnan, ravitsemuksen ja unen vaikutuksesta terveyteen sekä tietoa kuntien elintapaohjauksen palveluista.

Vuonna 2019 sairaanhoitopiiri jatkaa elintapaohjauksen käytäntöjen ja kirjaamisen yhtenäistämistä ja juurruttamista alueellisesti.

Kysy lisää
VSSHP Tutkimuspalvelut/YLE-yksikkö, suunnittelija Linda Dalbom, sähköposti linda.dalbom(a)tyks.fi

 

Tutustu hankkeeseen

#VESOTE #elintapaohjaus #hyvätkäytännöt #hyte

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset-teemalehdessä

  • Elintapaohjauksen hyvät käytännöt: lue sähköinen versio vuoden 2018 teemalehdestä. Lehden kirjoituksissa käsitellään VESOTE-hankkeessa mukana olleiden sairaanhoitopiirien sekä järjestö-, kunta- ja asiantuntijakumppaneiden kokemuksia elintapaohjauksen edistämisestä.
  • Vaikuttava elintapaohjaus: lue sähköinen versio vuoden 2017 teemalehdestä. Lehti esittelee laajasti elintapaohjausta ja sen vaikuttavuutta. Lehdessä on viisi VESOTE-alueiden hyvien käytäntöjen esittelyä sekä useita VESOTE-toimijoiden asiantuntijakirjoituksia.

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikuntapäivillä

VESOTE-hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt olivat vahvasti esillä 28. Terveysliikuntapäivillä Seinäjoella lokakuussa 2018. Seminaarin rinnakkaisessioissa esiteltiin sairaanhoitopiirien ja muiden VESOTE-toimijoiden hyviä käytäntöjä. VESOTE oli luontevasti mukana myös vuoden 2017 Terveysliikuntapäivissä.

VESOTE-tiedotteet

 
 

 

 

 

Verkkosivun tunnuskuva: Studio Juha Sorri / KKI-ohjelma ja Schutterstock

 
Edellinen muokkaus: 10.09.2020