Uutinen

Liikuntaneuvonta tärkeää vähän liikkuville

10.3.2017 13.00

Lääkärin suositus on todettu erittäin tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa potilaan terveyskäyttäytymiseen. Siksi lääkärin toteuttama liikuntaneuvonta olisi erityisen tärkeää ylipainoisille potilaille, jotka liikkuvat terveysliikuntasuosituksia vähemmän. Huolimatta liikunnan tärkeydestä monet lääkärit eivät anna potilailleen suosituksia lisätä fyysistä aktiivisuutta. Esiteltävä tutkimuksen mukaan 10 vuotta sitten neuvontaa ja ohjausta toteutettiin vain 7,9 % - 10 % lääkärikäynneistä. Vaikka useimmat lääkärit (96,5%) ilmoittivat antavansa ylipainoisille potilailleen suosituksia lisätä liikkumista, vain neljäsosa (26,3%) antoi heille kirjallisia ohjeita liikkumisesta.

Tavoitteet ja menetelmät

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää potilaiden taustatekijöiden ja liikuntakäyttäytymisen yhteyttä fyysisen aktiivisuuden suositusten antamiseen.

Tutkimukseen osallistujat valittiin neljästä Texasin kaupungista. Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolla (2013-2014) käyneet täyttivät heille lähetetyn lomakkeen, johon vastaaminen kesti noin 20 minuuttia.  Taustatietoina vastaajilta kysyttiin mm. ikä, sukupuoli, kehon painoindeksi (BMI), koulutus, siviilisääty ja työ.  Liikkumista, terveydentilaa ja kävelyä kysyttiin vastaajilta seuraavasti:

- Onko terveydenhuollon työntekijä viimeisen vuoden aikana suositellut teitä lisäämään liikuntaa tai fyysistä aktiivisuutta?
- Millaiseksi arvioitte oman terveytenne?
- Kuinka monena päivänä tavallisella viikolla käytte kävelyllä lähiympäristössä?

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen osallistujista (n= 388) lähes kolmasosa oli ylipainoisia ja yli puolet naisia, noin puolet oli iältään yli 65 –vuotiaita, samoin työssäkäyviä oli lähes puolet. Suosituksen lisätä fyysistä aktiivisuutta oli lääkäriltä saanut noin neljäkymmentä prosenttia vastaajista (n=151).  Useimmiten liikuntasuosituksen saivat työssäkäyvät ylipainoiset henkilöt, joiden terveys oli heikko tai kohtalainen, jotka liikkuivat vähän ja joilla oli jonkin verran vaikeuksia kävellä 400 m.

Kuitenkin vain 62,6% ylipainoisista ja noin puolet (< 55.6%) vähän liikkuvista (ei päivittäistä 30 min liikkumista) potilaista sai lääkäriltä suosituksen lisätä fyysistä aktiivisuutta.

Tämän tutkimuksen mukaan lääkärit kohdentavat suosituksia henkilöihin, joilla on eniten terveysriskejä. Lääkäriltä saatavaa liikuntasuositusta ennakoikin potilaiden itse arvioitu heikko tai kohtalainen terveys, ylipaino samoin kuin itse arvioitu vähäinen fyysinen aktiivisuus.  Lisää tietoa tarvitaan siitä, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä siihen, että lääkärit toteuttavat  liikuntaneuvontaa erityisesti keski-ikäisille ja sitä vanhemmille potilaille.  Myös terveydenhuollon järjestelmien ja työtapojen tulee kannustaa lääkäreitä lisäämään liikuntaneuvontaa ylipainoisille ja lihaville potilaille ajatuksena, että liike on lääke!

Referoitu tutkimus
Samuel N. Forjuoh, Chanam Lee, Jaewoong Won, Samuel D. Towne Jr., Suojin Wang, Marcia G. Ory. Correlates of Receiving a Recommendation for More Physical Activity From a Primary Care Provider. Am J Prev Med 2017; 52(2):207-2014.

Referaatin laatija
Erja Toropainen
tutkija, THM, sho, fysioterapeutti, UKK-instituutti

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 03.11.2014