Uutinen

Liikkeen laatu ja alaraajavammat

13.2.2017 15.00

Esiteltävässä systemaattisessa katsauksessa kartoitettiin liikkeen laatua seulovien testien ominaisuuksia sekä selvitettiin, voidaanko näillä testeillä ennustaa urheilussa ja työssä tapahtuvia alaraajavammoja.

Katsauksen mukaan näyttö siitä, että huono tulos liikkeen laatua mittaavissa testeissä altistaisi henkilön alaraajavammoille, on heikkoa ja ristiriitaista.

Uutinen lyhyesti verkkolehdessä TerveysliikuntaNYT

Tausta ja tutkimusongelmat

Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arvioinnissa huomio voidaan kiinnittää sekä mitattaviin ominaisuuksiin (esim. voima, tasapaino, liikkuvuus) että liikkeen laatuun. Liikkeen laadulliseen arviointiin sisältyy liikkeen aikana tapahtuvan toiminnallisen kompensaation, puolierojen ja liikehallinnan arvioiminen. Arvioinnissa voidaan käyttää yksittäisiä liikesuorituksia tai testipattereita. Liikkeen laadun yhteyttä vammariskiin on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin mitattavia ominaisuuksia. Alaraajavammojen riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta vammojen ehkäisymenetelmien suunnittelu ja toteutus voidaan kohdentaa oikein.

Esiteltävän systemaattisen katsauksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko liikkeen laatua arvioimalla ennustaa alaraajavammojen ilmaantumista. Toisena tavoitteena oli kartoittaa liikkeen laatua seulovien testien mitattavia ominaisuuksia, jotta näitä menetelmiä voitaisiin jatkossa kehittää ja käyttää paremmin.   

Menetelmät

Systemaattinen katsaus perustuu kansainvälisistä tietokannoista haettuihin seurantatutkimuksiin, joissa oli tutkittu yhteyttä liikkeen laatua mittaavan testituloksen ja urheilussa tai työssä ilmaantuneen alaraajan tuki- ja liikuntaelintapaturman välillä.

Päätulokset

Kirjallisuushaussa löydetyistä tutkimuksista systemaattiseen katsaukseen valittiin mukaan 17 kriteerit täyttävää tutkimusta Functional Movement Screen -seulontamenetelmää käytettiin yhteensä 15 tutkimuksessa. Lisäksi kahdessa tutkimuksessa käytettiin Lower Extremity Scoring System -menetelmää, jolla arvioidaan hypystä laskeutumista.

Tutkimusten laadun arviointi paljasti, että suurin osa tutkimuksista oli heikkolaatuisia, ja tämän vuoksi meta-analyysiä eli yksittäisten tulosten tilastollista yhteenvetoa ei voitu tehdä. Tämä systemaattinen katsaus ei anna yhteneväistä näyttöä siitä, että heikko suoriutuminen liikkeen laatua mittaavissa testeissä olisi yhteydessä lisääntyneeseen alaraajavamman riskiin urheilussa tai sotilas/pelastustyössä.

Johtopäätökset

Näyttö siitä, että heikko liikkeen laatu altistaa alaraajavammoille on heikkoa ja ristiriitaista. Täytyy muistaa, että nämä löydökset perustuvat tähänastiseen kirjallisuuteen, ja tehtyjen tutkimusten menetelmälliset heikkoudet vaikuttavat katsauksen tuloksiin.  Vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksen laatuun liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi tutkimukseen valikoituminen, aiemmat vammat ja harjoittelumäärä. Myös riskitekijöiden ja vammojen määrittelyssä oli suuria eroavaisuuksia tutkimusten välillä.
On epätodennäköistä että vammojen taustalla olisi vain yksi riskitekijä tai poikkeava liikemalli, tapaturman synty on pikemminkin useiden riskitekijöiden ja tapahtumien summa. Kun otoskoko on riittävän suuri, voidaan tilastollisen monimuuttujamallin avulla tarkastella näiden riskitekijöiden yhteyksiä. On arvioitu, että tutkimuksessa tarvitaan 50 vammaa, jotta voidaan löytää edes kohtalaisen voimakas yhteys vamman ja riskitekijän välille.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi

Katsaus on toteutettu systemaattisesti ja menetelmiä on arvioitu kriittisesti. Tämän katsauksen artikkeleissa käytettiin vain kahta eri liikkeen laatua mittaavaa testiä. Myös muita liikkeen laatua arvioivia menetelmiä on kehitetty. Katsaus rajoittui vain englanninkielisiin artikkeleihin.

Tulosten soveltaminen käytäntöön

Lisää laadukkaita kohorttitutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan selvittää, voidaanko liikkeen laatua mittaamalla ennustaa urheilussa ja työssä tapahtuvia tuki- ja liikuntaelimistön vammoja. Tämän jälkeen näitä poikkeavuuksia voidaan seuloa ja kehittää toimivia vammojen ehkäisyohjelmia niille urheilijoille ja työntekijöille, joilla on suurentuntu riski saada tuki- ja liikuntaelimistön vamma. Jo nyt on näyttöä siitä, että vammariskiä voidaan vähentää kohdentamalla vammojen ehkäisyyn tähtäävä harjoittelu kaikille.                                                                    

Referoitu tutkimus

Whittaker J, Booysen N, de la Motte S, Dennett L, Lewis C, Wilson D, McKay C, Warner M, Padua D, Emery C, Stokes M. Predicting sport and occupational lower extremity injury risk through movement quality screening: a systematic review. British Journal of Sports Medicine 2016

Tutkimuslaitos

Faculty of Rehabilitation Medicine. Department of Physical Therapy, Universtiy of Alberta

Avainsanat

injury risk, movement quality, lower extremity injury

Lyhennelmän laatija

Kerttu Toivo
erikoistuva lääkäri, lääketieteen lisensiaatti
Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020