Kuntotestauspäivät 2013 UKK-instituutissa

Kuntotestauspäivät
20.―21.3.2013 UKK-instituutissa

Tiedote 19.3.2013

Kuntotestauspäivät järjestää Liikuntatieteellinen Seura, UKK-instituutti ja Tampereen Urheilulääkäriasema.

Voiko kansan kuntoa mitata?  Mitä mittarit kertovat?

Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset ja liikkumattomuuden terveysvaarat tunnetaan yhä paremmin. Terveyskunto- ja toimintakykytestit sekä fyysisen aktiivisuuden arviointimenetelmät ovat hyviä työkaluja yksilön kunnon nykytilanteen tunnistamisessa sekä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämisessä.

Kouluikäisille, keski-ikäisille ja ikääntyville tarkoitetut terveyskunto- ja toimintakykytestit mittaavat fyysiselle terveyden ja toimintakyvyn suorituskyvyn osa-alueita. Testien kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota niiden turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Vuoden 2013 Kuntotestauspäivät tarjoaa laajan katsauksen eri-ikäisten terveyskunnon- ja toimintakyvyn testaamisesta — sen historiasta, nykypäivästä ja tulevasta.

Noin sata asiantuntijaa ja osaajaa kokoontuu pohtimaan terveyskunnon testaamiseen ja fyysisen aktiivisuuden arviointiin liittyviä erityispiirteitä Liikuntatieteellisen Seuran ja UKK-instituutin järjestämillä Kuntotestauspäivillä 20.―21.3.2013 Tampereella UKK-instituutissa.

Veeookaksmaxin tarina

Seminaarin aluksi dosentti Pekka Oja valottaa kuulijoille kuntotestauksen historiaa viime vuosisadan alusta tähän päivään. Maksimihapenkulutuksen arviointimenetelmien kehittyminen on ollut pitkä prosessi.

UKK-instituutissa kehitetty 2 km:n kävelytesti on hyvä esimerkki perusteellisen kehitystyön tuloksista. UKK-instituutti on levittänyt testiä kotimaiseen ja kansainväliseen käyttöön testaajakoulutuksen avulla. UKK-kävelytesti on löytänyt paikkansa myös alan kansainvälisessä tutkimuksessa.

Maksimihapenkulutuksen suora mittaus tuottaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn kultaisen standardin. Siitä ja sen epäsuorista johdannaisista on muodostunut yksi liikunnan terveysvaikutusten tutkimuksen kulmakivistä. 

Kouluikäisten liikkumnen ja liikkumattomuus Liikkuva koulu -ohjelmassa

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkimusjohtaja Tuija Tammelin kertoo Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen 2010—2012 tutkimushavainnoista. Tutkimuksesta on saatu arvokasta, objektiivisesti mitattua tietoa suomalaisten peruskoululaisten fyysisestä kokonaisaktiivisuudesta sekä siitä, kuinka moni täyttää liikuntasuosituksen. Esityksessään Tammelin valottaa myös, millaisia ovat eri-ikäisten oppilaiden, sekä tyttöjen että poikien, erot fyysisessä aktiivisuudessa. Aktiivisuutta mitattiin ActiGraph-mittareilla seitsemän päivän ajan seitsemältä sadalta oppilaalta 1.—8.-luokilla ja lisäksi seurattiin kuuden koulun oppilaiden fyysisen aktiivisuuden muutoksia vuosina 2010—2012.

Tutkimuksessa havaittiin, että alakoululaiset olivat aktiivisempia kuin yläkoululaiset, kaikkein aktiivisimpia olivat 1.—2.-luokklaiset. Reipasta liikuntaa kertyi alakoululaisille 62 minuuttia ja yläkoululaisilla 45 minuuttia koko päivän aikana.  Pojat olivat tyttöjä aktiivisempia erityisesti 1.—4.-luokilla. Sukupuolten väliset erot reippaan liikunnan määrässä vähenivät ja osin hävisivät alakoulun kahdella viimeisellä luokalla ja 7.—8.-luokilla.

Kuuden tunnin koulupäivän aikana reipasta liikuntaa kertyi alakoululaisille noin 32 minuuttia ja yläkoululaisilla 17 minuuttia. Reippaan liikunnan osalta tunnin minimimäärä täyttyi noin 50 prosentilla alakoululaisista ja 17 prosentilla yläkoululaisista. Kansainvälisiin samanikäisten aineistoihin verrattuna suomalaisilla 1.—4.-luokan oppilailla kertyi liikkumatonta aikaa koko päivän aikana hieman vähemmän, kun taas yläkoululaisilla liikkumatonta aikaa kertyi noin tunnin enemmän kuin kansainvälisissä aineistoissa.

Mittareiden antamissa tuloksissa on eroja

Fyysistä aktiivisuutta mitattiin Polar Active -mittarilla kuudessa koulussa 510 oppilaalta vuosiluokilla 1—9. Mittareiden vertailututkimus osoitti, että Polar Active ja ActiGraph-mittareilla saaduissa tuloksissa on selvä ero. Polar Active -mittarilla mitattuna päivittäistä reipasta liikuntaa kertyi luokkien 5—6 oppilailla noin 40 minuuttia enemmän kuin ActiGraph-mittarilla mitattuna. Fyysisen aktiivisuuden objektiiviset mittaustulokset ovat vertailukelpoisia vain samalla mittarilla mitattujen arvojen kanssa.

Lisätietoja
Jonne Kamsula, Liikuntatieteellinen seura
puh. 010 778 6606

Toimittajien ilmoittautuminen
Tuula Valli
puh. 010 778 6601

Kuntotestauspäivät 2013 ohjelma

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014