Tutkimus

Interventio liikuntaneuvonnan kehittämiseksi ja liikkumisreseptin käyttöönottamiseksi perusterveydenhuollossa

Yksivuotisessa tutkimuksessa kehitetään liikuntaneuvonnan käytäntöjä neljässä terveyskeskuksessa. Liikuntaneuvonnan työvälineenä käytetään Liikkumisreseptiä. Terveyskeskuksissa käytännön kehittämistoimista huolehtii vastuutiimi, jota tuetaan tutortapaamisilla UKK-instituutin tutkijan kanssa.


Lähtökohta

Suomessa toteutettiin vuosina 2001—2004 valtakunnallinen Liikkumisresepti-hanke, joka pyrki yhtenäistämään liikuntaneuvontakäytäntöjä ja luomaan edellytyksiä liikuntaneuvonnan palveluketjulle. Valtakunnallisen hankkeen mahdollisuudet edistää Liikkumisreseptin käyttöönottoa osoittautuivat kuitenkin rajallisiksi. Uusien neuvontakäytäntöjen omaksumiseen tarvitaan paikallisesti tuettuja toimenpiteitä, jotka perustuvat toimintaympäristön olemassa oleviin käytäntöihin ja kehittämismahdollisuuksiin.

 

Tavoite

Intervention tavoitteena on
1) lisätä tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta, liikuntaneuvonnasta ja Liikkumisreseptistä sekä muokata niitä koskevia asenteita myönteisemmiksi,
2) lisätä liikuntaneuvontaa,
3) parantaa liikuntaneuvonnan sisältöä lisäämällä Liikkumisreseptin käyttöä työvälineenä,
4) edistää ammattiryhmien välistä yhteistyötä liikuntaneuvonnassa ja
5) lisätä liikuntaneuvonnan kirjaamista.
Lisäksi interventio luo edellytyksiä terveydenhuollon rajat ylittävälle liikuntaneuvonnan palveluketjulle ja sähköisen Liikkumisreseptin paikalliselle kehittämiselle. Toimenpiteiden varsinaisena päämääränä on lisätä suosituksia vähemmän liikkuvien terveydenhuollon asiakkaiden liikkumista.


Intervention toteuttaminen

Interventio toteutetaan yhteistyössä neljän pirkanmaalaisen terveyskeskuksen kanssa ja se on käynnistynyt joulukuussa 2010. Terveyskeskukseen nimetään vastuutiimi, joka vastaa käytännön kehittämistoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vastuutiimiä ohjaa UKK-instituutin tutkija "tutor" neljä kertaa kevään 2011 aikana. Kullekin tutortapaamiselle on jäsennetty ennakkotavoitteet, jotka vastuutiimi työstää paikallisesti sopiviksi käytännön toimenpiteiksi. Tutortapaamisten aikana reflektoidaan onnistumista ja muokataan toimenpiteitä edelleen. Tutoroinnin päätteeksi pidetään palautekeskustelu, jonka tavoitteena on pohtia hyvien ratkaisujen ja käytäntöjen jatkamista ja laajentamista.

Liikuntaneuvontakäytäntöjen muutosta arvioidaan keräämällä tietoja intervention alussa ja lopussa. Työntekijöiden lomakekyselyssä arvioinnin kohteena ovat terveydenhuollon ammattilaisten terveyttä edistävään liikuntaan, liikuntaneuvontaan ja Liikkumisreseptiin liittyvät tiedot, asenteet ja käytännöt. Työntekijöiden kirjanpitolomakkeella, jota terveydenhuollon ammattilaiset pitävät viiden päivän ajan, arvioidaan liikuntaneuvonnan toteutumisen useutta potilaskontakteissa. Asiakkaiden lomakekysely liikuntaneuvonnan sisällöstä ja Liikkumisreseptin käytöstä toteutetaan vastaanottokäynnin jälkeen samoina päivinä kuin terveydenhuollon ammattilaiset täyttävät kirjanpitolomaketta. Mahdollisuuksien mukaan terveyskeskus poimii sähköisestä potilastietojärjestelmästä otoksen potilaskohtaisista kirjaamismerkinnöistä liikuntaneuvonnan kirjaamisen toteutumisen ja laadun arvioimiseksi. Terveydenhuollon rajat ylittävää liikuntaneuvonnan yhteistyötä selvitetään terveysliikunnan toimijoiden puhelinhaastattelulla.

Prosessiarvioinnin aineistoja ovat tutkijaryhmän kokousmuistiot, tutkijoiden havaintomuistiot, vastuutiimien työkokousten ja tutortapaamisten muistot. Niiden avulla haetaan vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät yhteistyötahojen kehittämisvastuuseen, liikuntaneuvonnan kehittämistoimiin ja kehittämistyötä edistäviin ja estäviin tekijöihin.

Interventio päättyy loka-marraskuussa 2011 ja siitä laaditaan yksi kansainvälinen artikkeli. Tuloksia ja kokemuksia esitellään myös kansallisissa ammattilehdissä ja seminaareissa.

 

Hyödyntäminen

Hankkeessa tuotetaan menetelmä uusien toimintatapojen käyttöönottamiseksi ja ammattilaisten yhteistyön kehittämiseksi perusterveydenhuollossa.

Terveydenhuollon käyttöön tuotettavat tukimateriaalit julkaistaan UKK-instituutin verkkosivuilla:

UKK-instituutin järjestämässä Liikkumisreseptin käyttöönottoa tukevassa tilauskoulutuksessa perehdytetään Liikkumisreseptin sisältöön ja sen käyttöön liikuntaneuvonnan yhteistyövälineenä.


Lisätietoa Liikkumisreseptistä:

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Erja Toropainen, Minna Aittasalo, Katriina Kukkonen-Harjula, Marjo Rinne ja Tommi Vasankari
Rahoittajat Sosiaali- ja terveysministeriö
Eettinen toimikunta Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta 22.11.2010
Rekisteriseloste LIREKE-rekisteri laadittu 14.1.2011
Hanke alkanut 2010
Julkaisuja
Developing physical activity counselling in primary care through participatory action approach (2016)
Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa (2016)
Liikuntaneuvonta terveyskeskuksen vastaanotoilla (2015)
Liikuntaneuvonnan kehittäminen neljässä terveyskeskuksessa (2015)
Evaluation of a tool kit and a training concept for developing physical activity counselling in primary health care (2013)
Liikkumisresepti käyttöön: liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi (2013)
Aikuisten liikuntaneuvonta terveydenhuollossa - yhteistyön kehittäminen Kaukajärven terveysasemalla (2012)
Liikkumisresepti kehittämään liikuntaneuvontaa (2013)
Paikallinen yhteistyö terveysliikunnan kehittämiseksi. (2012)
Liikkumisresepti parantamaan neuvonnan laatua ja edistämään yhteistyötä perusterveydenhuollossa (2012)
Developing counselling practices in physical activity (PA) by tutoring multiprofessional teamwork in primary care (2011)
Liikkumisresepti toimii yhteistyöllä (2010)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019